Erling Folkvord

Sykehjemsskandalen punkt for punkt

De siste dagene har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i omstendighetene rundt Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i Altea, Spania. Selv om det er vanskelig å hente inn nødvendig informasjon, er det ingen tvil om at skandale er det eneste riktige ordet å bruke om sykehjemsprosjektet. Det verste er at skandalens hovedansvarlige, Frp-byråd Sylvi Listhaug, stadig holder tilbake informasjon og forsøker å skjule sannheten om fadesen. Her er en punktvis gjennomgang av hvordan 23 millioner skattekroner gikk tapt.

Listhaug
ANSVARLIG: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug har rotet bort millioner av skattekroner.

I 2005 inngikk byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST) og Omsorgsbygg Oslo KF en intensjonsavtale om å bygge sykehjem i Spania. På dette tidspunktet var Margaret Eckbo byråd og Sylvi Listhaug var hennes byrådssekretær.

Den første avtalen blir til

I et intervju med Spaniaposten, en lokalavis for nordmenn i Spania, 12. september 2005 kunne administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Jan-Egil Clausen, fortelle at de allerede hadde hatt to delegasjoner på befaring i Alicante-området. Samme oppslag nevner også:

«Jan-Egil Clausen var tidligere eiendomsdirektør i Bærum kommune den gang Bærum kommune bygde sitt sykehjem i Altea. Han var ansvarlig for de store mangler bygget hadde den gang det ble åpnet blant uten tilstrekkelig brannsikkerhet».

21. desember samme år inngikk Omsorgsbygg Oslo KF en avtale på vegne av Oslo kommune med advokatfirmaet Martinez de Leca Ambogados – Procuradores. Firmaet skulle håndtere meglingen av tomtekjøpet i Altea. Dagen etter ble første del av kjøpesummen betalt med 967 970 kroner. Meglerhonorar ble betalt med 569 092 kroner.

Oppvartet for 48 000

I tiden mellom 8. og 13. mars 2006 var Alteas ordfører og to andre politikere fra høyrepartiet Partido Popular på studietur i Oslo. Med på turen var også Oslo kommunes spanske advokat Carmen Sanz. Oppbudet var invitert av Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Vi vet ikke enda hvor mye besøket samlet har kostet Oslo kommune, men det er på det rene at kommunen har betalt 48 700 kroner for hotellopphold og én middag.

Faksimile

Bare Rødt stemte i mot

I august 2006 kom saken opp til politisk behandling. Da byrådet 15. august vedtok byrådssak 162-06, opplyste de blant annet:

«Eiendommen er foreløpig bare delvis betalt. Den resterende del av kjøpesummen skal gjøres opp når det er avklart at man får nødvendige godkjenninger til utbyggingen fra spanske myndigheter. Den totale kjøpesummen for tomten er på € 424 011. (ca. kr 3 400 000)».

Byrådet opplyste til bystyret at det i kjøpekontrakten for eiendommen, som da var bare delvis betalt, var tatt inn en klausul som ga Oslo kommune rett til å heve eiendomskjøpet viss spanske myndigheter ikke godkjente prosjektet:

«Omsorgsbygg kan heve eiendomskjøpet dersom spanske myndigheter mot formodning ikke godkjenner prosjektet».

Videre opplyste Byrådet at finansieringa var særdeles gunstig:

«Husbanken har godkjent bruken av midler til Oslo kommunes prosjekt og fremskaffet ekstraordinære midler som medfører at prosjektet ikke kommer til fortrengsel for andre prosjekter i Oslo kommune».

30. august 2006 avholdes ekstramøte i bystyrets finanskomité for å behandle sykehjemsprosjektet. Bare en time seinere samles bystyret til ordinært møte. Sykehjemssaken er ført opp på tilleggssakskartet. Det betyr nesten ingen tid til å lese saken for de som ikke var med i finanskomiteen. Bystyret vedtar mot 2 stemmer å gi byrådet de fullmakter det ber om. Bare Rødt stemte i mot.

Utbetalinger, utbetalinger og flere utbetalinger

5. september 2006 blir det utbetalt meglerhonorar på nytt – samme sum som 21. desember 2005. Dagen etter betales også andre del av kjøpesummen for tomta.

Altea formannskap (som da bare bestod av Partido Popular) anbefaler i januar 2007 bruksendring og fastsetter en utbyggingsavgift for Oslo kommune til 580 749 Euro.

I april 2007 blir Covalencia S.L. Oslo kommunes hovedentrepenør, til tross for at firmaregistret i Altea viser at dette selskapet ble oppløst 29. desember 2006.

27. april sier Oslo kommune opp kontrakten med byggelederfirmaet Axla Consulting S.L. som til da har fått utbetalt drøyt 5 millioner kroner. Utbetalingen har skjedd til tross for at Oslo kommune mangler byggetillatelse for tomta. Byggeleder har altså fått 5 millioner uten å ha bygd noe som helst.

Endringer i det politiske landskapet

I mai 2007 mista Partido Popular flertallet i lokalvalget i Altea men beholdt makta på provins- og regionsnivå. Sosialdemokratiske PSOE fikk flertall i Altea i allianse med to mindre grupperinger.

I november godkjenner spanske regionalmyndigheter bruksendring/omregulering (”DIC”) på visse vilkår. På dette tidspunktet var det seks uker igjen til sykehjemmet i følge Listhaugs løfter skulle være ferdigbygd. Brudd på denne forutsetninga gjør at Oslo mister den gunstige finansieringa fra Husbanken.

I juni 2008 fratrer Jan-Egil Clausen i Omsorgsbygg Oslo KF etter at Rødt har påvist at han ga usanne opplysninger i foretakets årsberetning for 2007. Dette gjelder imidlertid en helt annen sak enn Altea-saken.

Drøyde anmeldelse av korrupsjonsforsøk

På et møte 27. november 2008 fremførte direktør Vicente Viñoles i Covalencia S.L. et korrupsjonstilbud overfor Oslos spanske advokat Carmen Sanz. På dette møtet foreslo sjefen i Covalencia S.L. bestikkelser på 20 000 Euro til ikke navngitte teknikere i Altea og 200 000 Euro til ikke navngitte politikere i Valencia/Alicante/Altea-området. Dette siste er viktig. Han nevnte ikke Valencia spesielt. Det hele skulle skjules gjennom overfakturering fra Covalencia S.L. over et visst tidsrom.

Det som er sikkert, er at sjefen i Covalencia S.L. har bedt om konkrete pengebeløp som skulle skjules ved overfakturering. Det foreligger ikke opplysninger om han skulle betale det videre eller hvem han skulle betale til. Her er alt åpent, fra å putte i egen lomme til å betale en eller annen form for «beskyttelsespenger» til mafialiknende miljøer.

Oslo kommune venta flere uker med å anmelde korrupsjonsforsøket. Arbeidsutvalget i bystyrets finanskomité fikk muntlig informasjon om saken i desember 2008.

Beskylder feil folk

I et notat til finanskomiteen 25. mars 2009 skriver byråd Merete Agerbak-Jensen uriktig at direktør Vicente Viñoles i Covalencia SL kom med sitt korrupsjonsforsøk «i januar 2009».

I dette notatet til finanskomiteen 25. mars 2009 går byråd Agerbak-Jensen langt når det gjelder å knytte dagens politiske ledelse i Altea kommune til korrupsjonstilbudet fra 27. November 2008:

«CRMs hovedstrategi er å fortsette med arbeidet for å oppnå byggetillatelse. Det ville, sett fra CRMs side, gi en meget uheldig signaleffekt dersom prosjektet skulle oppgis på grunn av sakstrenering i Altea som kan knyttes direkte til et forsøk på korrupsjon. CRM fortsetter derfor arbeidet med sikte på en byggetillatelse og for å realisere prosjektet.

[…]

Samtidig arbeides det med å bidra til dokumentasjon av Altea kommunes trenering og regelbrudd med sikte på å styrke påtalemyndighetens arbeid med å etterforske korrupsjonssaken. Dette arbeidet vil samtidig bidra til å styrke CRMs posisjoner med hensyn til et eventuelt senere søksmål mot Altea kommune for dekning av CRMs tap som følge av ureglementær saksbehandling».

Listhaug skjuler informasjon

I notat til bystyrets helse- og sosialkomité 17. juni 2009 lot byråd Listhaug vær å besvare Rødts spørsmål fra 11. juni om hvor mye jurister og andre rådgivere i Norge og Spania har kosta for kommunen. Hun skriver:

«Prosjektet er blitt påført ekstra reiseutgifter og kostnader til juridisk bistand ved at Oslo kommunes prosjekt har vært gjenstand for en urimelig trenering fra Altea kommunes side. Dette var ikke mulig å forutse på det tidspunkt prosjektarbeidet ble påbegynt. (…) For å kunne gi tilfredsstillende redegjørelse for samtlige medgåtte utgifter er vi avhengige av også å innhente opplysninger fra CRMs regnskapsfører Asesoria Noguera i Altea. Det vil bli tatt et umiddelbart initiativ for å innhente opplysningene og svarene vil bli lagt fram for komiteen så snart de foreligger».

Nå, to og en halv måned seinere, har ikke byråd Listhaugs umiddelbare initiativ gitt noen resultater.

Bystyremøtet 17. juni vedtok følgende:

«Bystyret ber byrådet gi en grundig orientering om Altea-saken senest når budsjettforslaget avgis».

Dette betyr at redegjørelsen skal foreligge rundt to uker etter valget. Bystyret avviste samtidig – med 56 mot 3 stemmer – dette forslaget fra Rødt:

«Bystyret ber byrådet raskt legge fram en sak som gir bystyret saklig grunnlag for å avgjøre hvorvidt sykehjemsprosjektet i Altea skal avvikles eller videreføres».

19. august 2009 nekter byråd Listhaug i bystyrets spørretime å svare når Rødt spør hvor mange ganger hun i årene fra 2005 til 2009 har reist til Spania sammen med andre Oslo-politikere for å orientere seg om ulike sykehjemsalternativer for Oslo kommune. Hun nekter også å svare på om Oslo har mottatt andre sykehjemstilbud enn det planlagte prosjektet i Altea.

Listhaug må tvinges til å rydde opp

Nå krever Rødt full opprydning. Folk må få vite både hva millionene er brukt til og hvorfor byrådet kunne finne på å kjøpe en landbrukseiendom når de trengte ei byggeklar sykehjemstomt. Byråd Sylvi Listhaug må gjøre fullstendig rede for både sin egen og andre Frp-politikeres roller i pengesløseriet. Hun bør også forklare hvorfor hun brukte over 50 000 kroner på å varte opp spanske politikere i Oslo og mer enn 800 000 kroner på nøkkelpersoners reisevirksomhet til og fra Spania.

I august 2006 forsikret hun bystyret om at hun skulle finansiere sykehjemmet i Altea med «ekstraordinære midler som medfører at prosjektet ikke kommer til fortrengsel for andre prosjekter i Oslo kommune» og at det skulle stå ferdig i løpet av 2007.

Mens Frp har forsøkt å dysse ned sin egen Altea-skandale, har det blitt færre sykehjemsplasser i Oslo og ikke én eneste ny plass i Altea.

Lagt ut 09:19, 31. August 2009 og kategorisert under bystyret, faglig, valg, velferd.

En kommentar to “Sykehjemsskandalen punkt for punkt”

  1. Finito
    22:41, 31. August 2009

    Liseth og co har sløst bort 23 mill av Osloboernes skattepenger på et luftslott! “Korrupsjonen” som ingen kan bevise er bimboens hemlige trylleluke, ..borte! Uskyldig! Så tråkker hele bystyret i den brune kaka som Liseth la på Rådhusets trapp.

Legg igjen kommentar

Vil ikke bli publisert.

XHTML: Du kan bruke følgende elementer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>