Erling Folkvord

Arkiv for antirasisme-kategorien

Skal Norge være et land der barn straffes for foreldres feil?

1 Comment »

juni 8th, 2010 Posted 11:20

Et år etter at jeg sist holdt appell i en demonstrasjon for søskenparet Abbas og Fozia Butt er situasjonen deres like fortvila. 7. juni holdt jeg denne appellen i en støttemarkering utafor Stortinget.

Kjære medmennesker! Kjære venner av Abbbas og Fozia! Aller først: En stor takk til dere i støttekomiteen.

Da jeg stod her for ett år sia, hadde jeg et håp om at justisminister Knut Storberget ville trykke på de knappene og på de statsrådskollegene det var nødvendig å trykke på. Men jeg tok feil.

Knut Storberget har dessverre brukt det siste året til å bevise om att og om att at han har blitt «hardere i klypa» – for å bruke hans egne ord – mot utlendinger som han vil kaste ut av landet.

Denne fiendtlige politikermentaliteten rammer også Abbas og Fozia, to heilt alminnelige ungdommer fra Holmlia, som i likhet med mange andre bar og unge i denne byen har opplevd en barndom prega av at verken mor eller far var istand til å ivareta dem slik vi syns foreldre bør gjøre. Heldigvis har de tverrpolitisk støtte fra Bydelsutvalget og fra lokalmiljøet. Dette sier mye om kvalitetene i miljøet på Holmlia.

Men for Knut Storberget og andre statsråder som skal være «hardere i klypa», går det visst ikke an å vise medmenneskelighet mot ungdommer med ikke-norske foreldre.

Jeg tror denne fiendtlige holdninga fikk skikkelig grobunn blant rikspolitikere da Stortinget for mange år sia innførte systematisk forskjellsbehandling av de som opprinnelig er utlendinger:

Utlendingsloven fikk en paragraf som slår fast at:

«En utlending som har permanent oppholdstillatelse kan utvises» når vedkommende er dømt «for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer.»
(Dette er § 68 i dagens lov.)

Det betyr ingenting om straffen du ble idømt var minimal. Viss strafferamma er minst to år, kan du ilegges en livsvarig tilleggstraff, uavhengig av hvor mange år du har hatt permanent oppholdstillatelse i Norge.

Dette er lovfesting av forskjellsbehandling, av diskriminering, av tilleggsstraff som splitter familier og i mange tilfeller er personlig ødeleggende. Dessverre står dagens regjering samla bak dette.

Det er ikke denne paragrafen som brukes mot Abbas og Fozia. Men jeg tror de rammes av den generelle fiendtligheten mot de som kalles «utlendinger» når staten på nytt og på nytt straffer dem for feil som mora deres gjorde for nesten 20 år sia.

Politiet overså fastlegens råd om at de burde ta hensyn til at mora deres var sjuk. Etter tvangssending ut av Norge, døde hun av sjukdommen i Pakistan i 2007.

Ettersom vi liker å se på Norge som et sivilisert land, skulle vi kanskje tro at den norske staten ville behandle Holmlia-ungdommene Abbas og Fozia som enkeltindivider. Etter at de kom tilbake til Norge burde de blitt behandla som to barn med individuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon, seinere som to ungdommer og i dag som to unge voksne, fortsatt med individuelle rettigheter.

Og hvem er så denne staten som konsentrerer seg om å straffe Abbas og Fozia for moras feil? Når ingen statsråd griper inn, har Utlendingsnemnda uinnskrenka myndighet til å være staten. Og i Abbas og Fozias sak består utlendingsnemda av én enkeltperson. Regjeringa lar denne personen være staten og fortsette å straffe Abbas og Fozia for moras feil.

Personen heter Per Olav Flatabø. Han deler ut straff og avgjør skjebner uten å kalle inn nemda. Ordet Uutlendingsnemda er staffasje som gir et falskt inntrykk av at mange personer har gjort ei omfattende, skjønnsmessig vurdering. Rødt meiner Utlendingsnemnda må avvikles fordi den er en trussel mot rettssikkerheta.

Men mannen som i denne saka er staten fortjener også omtale. Da han drev advokatpraksis, sa Displinærutvalget i Advokatforeningen at «Advokat Per Flatabø har brutt god advokatskikk ved å gi uforsvarlige råd».

I mars 2005 ble han dømt til å betale en klient 1,3 millioner i erstatning. Saksdokumentene i Flatabø-sakene er trist lesning for de som forutsetter en høy etisk standard hos advokater.

Og det er kanskje ikke rart han la ned advokatpraksisen og søkte seg jobb i Utlendingsnemnda. Der slipper han jo å bli dømt til å betale erstatning for feil han måtte gjøre. Rødt syns ikke en slik person egner seg til å være både saksbehandler og eneveldig dommer, slik Per Flatabø er i saken til Abbas og Foziua. Hittil har regjeringa latt Flatabø styre saka til Abbas og Fozia etter regelen om at barn skal straffes for foreldres feil eller ugjerninger. Det rettsprinsippet kjenner vi fortsatt fra Det gamle testamentet.

La oss styrke støttearbeidet for Abbas og Fozia Butt slik at regjeringa blir tvunget til å rydde opp og slik at søskenparet snart kan leve i frihet i Norge, slik som andre Holmlia-ungdommer.

Se også:

 • Appell utafor Stortinget 8. juni 2009
 • Posted in antirasisme, appell, velferd

  Internasjonal flåte mot blokaden av Gaza

  5 Comments »

  mai 26th, 2010 Posted 08:00

  Om kort tid møtes ni skip i Middelhavet for å sette kursen mot Gaza. De kommer fra ulike kanter av Europa og har ett felles mål: Den snart tre år lange israelske blokaden av Gaza må oppheves. Hvis alt går som det skal, vil jeg befinne meg om bord når skipene når Gaza.

  Flere mindre skip har tidligere seilt mot Gaza. Fem av dem nådde fram til den utbombede palestinske havna, mens tre ble stansa av israelske marinefartøyer. Men en så tallrik flåte med såpass store skip har aldri tidligere prøvd å nå den blokaderammede byen.

  Flere internasjonale kampanjer gjort felles sak. Dr. Arafat Shoukri, palestiner som er bosatt i London, leder The European Campaign to end the siege of Gaza. Også den svensk-greske kampanjen Ships to Gaza er solid representert.

  Utallige solidaritetsgrupper er med. Palestinske støttespillere i 60 land har vært med på forberedelsene. Det første skipet, «Rachel Corrie», kasta loss fra Irland allerede 14. mai. Det er oppkalt etter ei ung amerikansk jente som døde under en israelsk bulldoser i 2003. Sammen med andre europeiske aktivister prøvde hun å hindre israelsk ødelegging av palestinske hus og oliventrær.

  Dette skipet ble utrusta blant annet gjennom samarbeid mellom Palestina-venner i Malaysia og Irland. De andre skipene er fra Kuwait, Algerie, Hellas, Tyrkia og Storbritannia. Snart er alle skipene samla og kan sette kursen mot Gaza. Nøyaktig når det skjer, er usikkert. Å samordne så mange skip og så ulike skipstyper er ikke enkelt.

  Jeg var så heldig å bli invitert med på denne spektakulære aksjonen. Jeg fikk tilbudet etter at en delegasjon fra The Euopean Campaign to end the siege of Gaza mislyktes med sitt Oslo-besøk og med invitasjonene til flere av stortingspartiene. Noen norske Palestina-aktivister fra Hamar og Elverum er med. Men Norge skiller seg ut ved at ikke en eneste stortingsrepresentant har blitt med. Dermed gikk tilbudet videre til meg som i alle fall er tidligere stortingsrepresentant.

  Jeg får mange spørsmål om hva som er så spesielt med Norge. Hvorfor er ikke norske parlamentarikere med, når så mange andre nasjonalforsamlinger er representert? Alle jeg møter i dette miljøet kjenner jo til Oslo-avtalen og veit hvor stor skade den har gjort for palestinernes sak. De forundres når jeg forteller at alle de norske partiene utenom Rødt støttet Oslo-avtalen den gangen den ble inngått. Men jeg blir svar skyldig når jeg skal prøve å forklare hvorfor ikke parlamentarikere fra Norge deltar.

  Den israelske hæren starta den totale blokaden av Gaza 17. september 2007, 18 måneder etter parlamentsvalget i de sjølstyrte palestinske områdene. Internasjonale observatører godtok valget. Men valgresultatet ble «feil», sett med israelske og amerikanske øyne. Hamas vant parlamentsflertallet. Det er ikke så mange som er oppmerksom på at 15 av de nyvalgte Hamas-representantene er kristne.

  Ingen annen militær blokade av en sivilbefolkning har vart så lenge. Men Gazas modige befolkning lar seg ikke sulte vekk.

  Denne lille flåten som snart er på veg, er ikke mer enn et lite nålestikk mot en av verdens mest brutale og effektive krigsmaskiner. Men jeg håper den kan oppmuntre mange til å legge krefter inn i arbeidet for øke presset mot Israel slik at blokaden må heves.

  Les mer om solidaritetsflåten og om Gaza:

  Rødt satt stopper for passtvang på Oslo-sykehjem

  No Comments »

  april 30th, 2010 Posted 12:00

  Det nærmer seg 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag. 1. mai er en dag som handler om å sikre arbeidsfolks rettigheter. Nettopp det har Rødts bystyregruppe i Oslo jobba nokså konkret med den siste tida. Etter at det ble avslørt at flere sykehjem i Oslo hadde ansatt folk uten å betale lønn, skjedde det som ofte skjer i slike situasjoner: de ansatte ble straffet.

  Mange sykehjemsansatte med utenlandsk bakgrunn ble utsatt for ubehageligheter kort tid etter forrige bystyremøte, der jeg stilte spørsmål om hvorvidt det er slik at et eller flere av Oslos sykehjem har ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse. På et av sykehjemmene fikk alle ansatte som ikke er norsk-norske, klar beskjed: Du skal i løpet av ei uke levere bekreftet kopi av passet ditt. Passkopien skal fra nå av ligge på personalmappa di. De som ikke er norske statsborgere skulle levere annen dokumentasjon i tillegg til passkopien.

  Det saken dreide seg om var ganske enkelt å innføre pass-tvang på arbeidsplassen for alle som ikke er født og oppvokst som norske statsborgere.

  Rødt vil ha slutt på at noen arbeider for Oslo kommune uten å få betalt for det. Vi veit ikke hva som egentlig har skjedd på de foreløpig seks sykehjemmene hvor en del personer har arbeidet gratis. Men vi godtar ikke at de uregelmessighetene som har skjedd, skal brukes til å foreta kollektiv avstraffelse av sykehjemsansatte som ikke er helnorske.

  Derfor sendte Rødt et brev med en del spørsmål til byråd Listhaug onsdag 28. april. I dette brevet spurte vi blant annet om:

  1. Når ble Sykehjemsetaten første gang kjent med påstander om at sykehjem hadde eller har hatt arbeidstakere uten oppholds- og arbeidstillatelse?

  2. Hvor mange institusjoner ble orientert og bl.a. gitt navn på person de kunne rådføre seg med i UDI, og når ble denne informasjonen gitt?

  3. Er byråden enig i at Oslo kommune har rett til å kreve innlevert bekreftet passkopi fra alle arbeidstakere med ikke-norsk bakgrunn på en kommunal arbeidsplass, slik at disse dokumentene for framtida blir oppbevart i hver arbeidstakers personalmappe?

  4. Mener byråden at et slikt pass-krav mot alle arbeidstakere som ikke har hel-norsk bakgrunn, både er et klokt tiltak og et tiltak som er egna til å rette opp de problemer og de mangler som er avdekka i denne saken?

  5. Rødt ber om å få oversendt kopi av den informasjonen i denne saken som har blitt sendt skriftlig (på papir eller som epost) til mellomledere i Sykehjemsetaten. (Vi forutsetter anonymisering/sladding dersom et dokument inneholder personopplysninger eller annen informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.)

  6. Har byrådens undersøkelser så langt avdekket mangler i Sykehjemsetatens administrative oppfølging av ulike former for midlertidige ansettelser, og kan slike mangler i så fall ha medvirket til at sykehjem har hatt arbeidstakere uten arbeids- og oppholdstillatelse?

  7. Når mottok Oslo kommune det varslet som byråden omtalte i sin presisering etter spørretimen i bystyret 21. april, og hvilke instanser ble etterpå gjort kjent med innholdet i varslet?

  Bare noen timer etter at byråd Listhaug fikk dette brevet, ble en institusjonssjef som hadde innført «passtvang», innkalt. Institusjonssjefen fikk ordre om å rydde opp. Litt seinere fikk de som var avkrevd passkopier beskjed om at sjefen hadde gått fram på uriktig måte. Jeg veit ikke om hun ba hver enkelt om unnskyldning, men jeg har forstått at en del av de som hadde blitt tråkka på, syntes at de hadde fått en viss oppreisning.

  Rødt venter fortsatt på svar fra byråd Listhaug. Vi skal følge opp denne saken videre. Jeg vil også benytte anledninga til å takke alle dere som har sendt oss nye tips allerede. Vi trenger konkret informasjon for å få begrensa den utnyttinga som utenlandske arbeidstakere utsettes for på sykehjemmene i Oslo.

  Gratulerer med dagen 1. mai!

  NrK Østlandssendingen: Jobbet gratis på sykehjem i Oslo

  FrPs råtne angrep på innvandrere i Norge

  No Comments »

  september 14th, 2009 Posted 10:36

  Her er historia om hvordan Peter N. Myhre (FrP) misbrukte taushetsbelagte opplysninger for å angripe innvandrerfamilier rett før valget.

  Peter N. Myhre

  Søndre Nordstrand er den bydelen som er aller hardest ramma av bystyrets underbudsjettering. Bystyret har ifølge en fersk økonomirapport bevilga mellom 80 og 90 millioner mindre enn det som drifta av de kommunale tjenestene i Søndre Nordstrand koster i 2009. Dette fører til at byrådsavdelingen som ledes av Sylvi Listhaug (FrP), legger et hardt press på bydelsdirektør Jan Hagen og bydelsutvalget for å få dem til å kutte ned på tjenesteytinga til befolkninga.

  Barnevernet i Søndre Nordstrand har i mange år fått for små bevilgninger. Fylkesmannen har flere ganger påpekt at antall ansatte har sakka kraftig akterut sammenlikna med veksten i antall saker som er meldt til barnevernet. Selv om bydelen har erfarne og dyktige barnevernsmedarbeidere, skaper dette uholdbare situasjoner både for dem og for barn som har lovbestemt rett til hjelp.

  NRK Østlandssendinga omtalte på sitt nettsted 10. september bydel Søndre Nordstrands barnevernskostnader overfor en enkelt husstand. Husstanden er omtalt så detaljert med antall barn og eldste barns alder at husstanden er gjenkjennelig for naboer og andre i lokalmiljøet.

  Østlandssendingen innhentet kommentarer fra BU-lederen, fra Fremskrittspartiets gruppeleder i bydelsutvalget og fra Peter N. Myhre (FrP) som er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. BU-leder Nadeem Butt (Ap) presiserte at han verken kunne eller ville gi opplysninger om en bestemt familie.

  Fremskrittspartiets politikere ser ikke ut til å ha slike hemninger. Peter N. Myhre er leder av bystyrets helse- og sosialkomite. I kraft av dette vervet har han noen ganger tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

  Overfor Østlandssendinga brukte Peter N. Myhre opplysningene om barnevernets hjelp til denne konkrete husstanden til å begrunne et generelt angrep på innvandrere i sin allminnelighet:

  «Det sier seg jo selv at når det er så dyrt å ta hånd om innvandrere så er det ikke veldig mange familier vi kan ta i mot».

  Peter N. Myhres bruk av opplysninger som er taushetsbelagt, vil selvsagt øke belastningen på de som blir hengt ut på denne måten. Han prøver dessuten å bygge opp en negativ stemning mot alle innvandrere.

  De som mottar hjelp fra barnevernet i Oslo har en lovbestemt rett til at deres klientforhold ikke blir kjent for offentligheten uten at de selv har gitt skriftlig samtykke og fritatt barneverntjenesten fra taushetsplikten.

  Denne saken inneholder et klart brudd på lovens taushetspliktbestemmelser ettersom mottakere av hjelp fra barnevernet blir omtalt på en slik måte at de kan identifiseres. Derfor har jeg bedt både bydelsdirektør Jan Hagen og byråd Sylvi Listhaug gjøre rede for om de selv eller noen av deres medarbeidere har formidlet informasjon om hjelp som er gitt til denne husstanden, om antall barn i husstanden og om barnas alder til Peter N. Myhre eller til andre politikere.

  Å formidle slik informasjon til politikere er ikke i seg selv brudd på taushetsplikt. Politikere har jo lovbestemt plikt til å bevare taushet om klientforhold som de blir kjent med i kraft av sine politiske verv.
  Taushetspliktbruddet skjer når politikere eller andre bidrar til at slik informasjon offentliggjøres på en slik måte at de som får hjelp fra barnevernet eller sosialtjenesten kan identifiseres. I dette tilfellet har Fremskrittspartiets Peter N. Myhre misbrukt sin posisjon som leder av bystyrets helse- og sosialkomite til å komme med et råttent angrep på innvandrerbefolkninga.


  Posted in antirasisme, bystyret, valg

  Skal ikke rettsstatens prinsipper gjelde for asylsøkere? Hva mener SV og SP?

  2 Comments »

  september 8th, 2009 Posted 11:01

  Vi reagerer sterkt på at statssekretær Libe Rieber-Mohn støtter forslaget fra Aps Jan Bøhler og Rune Gerhardsen om å internere asylsøkere som ikke kan identifisere seg. Det er urimelig å forutsette at mennesker som er forfulgt i sitt hjemland eller flykter fra krig, reiser av gårde med alle papirer i skjønn orden. Hvorfor skal vi vente at de møter norsk politi tillitsfullt og bretter ut all informasjon om seg selv, når de fra hjemlandet sitt er vant til at politi betyr fengsel og tortur?

  Asylsøkere

  Heller ikke vi har noen sans for organiserte kriminelle som kommer til Norge og later som om de er asylsøkere. De ødelegger for alle andre. Men her må vi holde hodet kaldt og huske på hva mange asylsøkere faktisk flykter fra. Vi godtar ikke at Norge skal kaste grunnleggende rettsprinsipper over bord fordi noen kriminelle har misbrukt asylordningen. Rettsstatens prinsipper må gjelde. Interneringsleire for identitetsløse asylsøkere minner om samfunn som vi helst ikke vil bli sammenlignet med.

  Statssekretær Libe Rieber-Mohn sier at Gerhardsen og Bøhler har støtte for sitt forslag i regjeringen. Det vil hun neppe si uten å ha klarert det. Derfor må vi spørre: Er det virkelig sant at SV og SP i regjeringen har godkjent dette?

  Torstein Dahle og Erling Folkvord,
  stortingskandidater for Rødt

  Posted in antirasisme, valg, velferd

  Vil regjeringa nekte forfulgte opphold?

  1 Comment »

  august 20th, 2009 Posted 10:43

  Forrige uke varslet statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at asylsøkere som ikke kan fremvise ID-papirer skal få avslag på asylsøknadene sine. Det er en håpløs og umenneskelig politikk.

  Asylsøker

  - Det skal ikke lønne seg å jukse sier Rieber-Mohn til NTB. Med dette viser hun en fullstendig mangel på forståelse for asylsøkeres situasjon. Det kan virke som om Rieber-Mohn mener at forfulgte mennesker skal henvende seg til sine forfølgere og be om de nødvendige papirene. Dette er sjølsagt ikke mulig.

  Mange av de som kommer fra krigsherjede og ustabile land har levd hele sine liv som flyktninger. De har aldri hatt identifikasjonspapirer. Noen vet ikke en gang sin egen alder. Å kreve ID-papirer som forutsetning for opphold er et usselt knep for å nekte desperate mennesker den beskyttelsen de har krav på i følge internasjonale avtaler.

  De rødgrønne partiene lovte i Soria Moria-erklæringa 13. oktober 2005 at: «Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker som trenger beskyttelse. Regjeringen vil bygge flyktning- og asylpolitikken på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen».

  Mange tok dette som et signal om at A/SV/Sp- regjeringa skulle snu Jern-Ernas menneskefiendtlige
  asylregime til det bedre, at det skulle bli en ny kurs også i asylpolitikken. Stikk i strid med dette
  har den rødgrønne regjeringa nå forverret vilkåra for asylsøkere i Norge gjennom en serie innstramminger i regelverket. Velgere som er opptatt av menneskeverd og Norges moralske forpliktelser bør huske på dette når de bruker stemmeretten 14. september.

  Posted in antirasisme, valg

  Ikke send barn tilbake til krig

  No Comments »

  juni 19th, 2009 Posted 08:34

  Den rødgrønne regjeringa er bekymra for antallet mindreårige asylsøkere som søker beskyttelse i Norge. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen har nå lansert en ny løsning: Å kaste barna ut av Norge og heller finansiere «omsorgstilbud» i hjemlandet. De aller fleste barna som berøres av regjeringas nye tiltak, har flykta fra krigene i Afghanistan, Somalia og Irak.

  Dette er et klart brudd med FNs barnekonvensjon, som forplikter Norge til å beskytte barn på flukt.

  I Soria Moria-erklæringen sa regjeringa at de ville «forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgansvaret for disse til barnevernet». Det nye tiltaket som varsles, er det stikk motsatte. Nå vil de i stedet også bryte prinsippet om at Norge ikke returnerer mindreårige uten å kjenne til deres foreldre eller andre som utøver foreldreansvar.

  Å tvangsreturnere barn med et soleklart beskyttelsesbehov til samme land som Norge sender soldater til, er skammelig. Barn har krav på en trygg oppvekst. Det får de ikke på et barnehjem midt i en krig. Det er liten tvil om at dette bryter med barnekonvensjonens paragraf 3 om å alltid sørge for barnets beste.

  Ingen ville trodd meg om jeg like etter regjeringsdannelsen i 2005 hadde påstått at denne regjeringa kom til å bli den første som planla tvangsretur av barn tilbake til «annet egnet omsorgstilbud» i de krigsherja landene de har flykta i fra.

  Til høsten vil Rødt fremme forslag på Stortinget om å opprette flere omsorgssentere for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Barn som har flykta fra krig skal få den beskyttelsen de har krav på.

  Publisert i Dagsavisen 24.06.09.

  Posted in antirasisme

  Stor støtte til Abbas og Fozia

  1 Comment »

  juni 9th, 2009 Posted 08:38

  Mange møtte opp foran Stortinget i går for å vise støtte til Abbas og Fozia Butt, søskenparet som sitter i kirkeasyl på Holmlia fordi Utlendingsnemda vil kaste dem ut av Norge.

  Les mer i Nordstrand Blad: Mye støtte til Fozia og Abbas

  Min appell utafor Stortinget 8. juni 2009, om saken til Abbas og Fozia Butt:

  Skal Norge godta at barn straffes for foreldres feil?

  Denne saka handler om to Holmlia-ungdommer. Ei jente som er utdanna advokatsekretær. Og broren hennes som inntil nylig elev på Bjørknes for å forbedre karakterene sine fra Videregående. Det finnes mange Holmlia-ungdommer som er i en liknende situasjon. Det spesielle med Abbas og Fozia er at den norske staten straffer dem for feil som mora deres gjorde for nesten 20 år sia. Begge var i førskolealder da.

  Mora deres har fått sin straff. I fortvilelse tok hun ungene med seg til Pakistan da barnevernet grep inn og ville plassere dem i fosterhjem. Hun skulle ikke gjort det. Abbas og Fozia var fortsatt små barn da mora etter 3 ½ år tok dem med tilbake til Norge. Den norske staten tilga henne aldri. Da politiet fant mora til Abbas og Fozia i 2005, var hun under behandling for en hjertesykdom. Politiet overså fastlegens råd. De tvangssendte henne sporenstreks ut av Norge. Hun døde av sykdommen i Pakistan i 2007.

  Rødt meiner at barn ikke skal straffes verken for foreldres feil eller foreldres ugjerninger. Ettersom Norge er et sivilisert land, skulle vi kanskje tro at den norske staten ville behandla Holmlia-ungdommene Abbas og Fozia som enkeltindivider. Etter at de kom tilbake til Norge burde de blitt behandla som to barn, seinere som to ungdommer med individuelle rettigheter, blant annet etter FNs Barnekonvensjon. Med hver sine 17 års botid i Norge har Abbas og Fozia fått merke at den norske staten noen ganger ikke er sivilisert. De har fått merke at den norske staten gir blaffen i FNs barnekonvensjon. At den norske staten straffer barn for foreldrenes feil.

  Jeg sier den norske staten. For i slike saker har Utlendingsnemnda nesten uinnskrenka myndighet til å være staten. Og Utlendingsnemnda syntes ikke det var nok å straffe mora til Abbas og Fozia. Og da kommer vi til noe av det spesielle. I Abbas og Fozias sak er det ingen nemd som har behandla saken. Én enkeltperson har tatt beslutningene om at Abbas og Fozia skal straffes for moras feil.

  Denne personen heter Per Olav Flatabø. Tidligere hadde han advokatpraksis. Nå er han nemdleder. Han deler ut straff og avgjør skjebner uten å kalle inn NEMNDA. I denne saka er nemda bare staffasje. Utlendingsnemda brukes for å gi et falskt inntrykk av at mange personer har foretatt ei omfattende, skjønnsmessig vurdering.

  Det er fire år sia Rødt gikk inn for nedlegginga av Utlendingsnemnda. Ganske enkelt fordi den er en trussel mot asylsøkeres rettssikkerhet.

  Det er også grunn til å si noen ord om denne maktpersonen som bestemmer at Abbas og Fozia skal straffes. Allerede i 2003, da Flatabø drev advokatpraksis, sa Displinærutvalget i Advokatforeningen at «Advokat Per Flatabø har brutt god advokatskikk ved å gi uforsvarlige råd ». Det ble dyrt for klienten hans. I mars 2005 ble han dømt til å betale denne klienten 1,3 millioner i erstatning. Jeg kan i og for seg forstå at han etter dette søkte seg jobb i Utlendingsnemnda og la ned advokatpraksisen. Men det han drev på med da han var advokat, fikk følger også etterpå. Så seint som i september i fjor vedtok Tilsynsrådet for advokatvirksomhet en kraftig advarsel. Saksdokumentene er trist lesning for de som forutsetter en høy etisk standard hos advokater. Rødt syns ikke en slik person egner seg til å være både saksbehandler og allmektig dommer, slik han er i saken til Abbas og Fozia.

  Hvem er det så som kan rydde opp i denne saka? Regjeringa og ulike statsråder, som blant andre. Bjarne Håkon Hansen, har hittil skyvd nemdleder Flatabø foran seg. Viss nåværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fortsetter med det, står han sjøl ansvarlig for at barn straffes for foreldrenes feil eller ugjerninger. Det er et rettsprinsipp vi bare kjenner fra Det gamle testamentet.

  La oss styrke støttearbeidet for Abbas og Fozia Butt slik at regjeringa blir tvunget til å rydde opp og slik at søskenparet snart kan leve i frihet i Norge, slik som andre Holmlia-ungdommer.

  Posted in antirasisme, appell

  La Abbas og Fozia bli!

  1 Comment »

  juni 3rd, 2009 Posted 08:40

  Historien om det unge søskenparet Abbas og Fozia Butt er historien om et Norge der byråkratiske regler har blitt viktigere enn menneskeverdet. Det er historien om et Norge som kaster ut gode nordmenn. Om en utlendingspolitikk der målet er å skremme folk i nød fra å søke trygghet i Norge, framfor åsikre deres rettigheter.

  Mandag 8. juni holder jeg appell i en støttemarkering for Abbas og Fozias rett til å bo i Norge. Les mer om saken her.

  Utlendingsnemda (UNE) har kjempet en innbitt kamp for å kaste ut Holmlia-ungdommene Abbas og Fozia, og sende dem til Pakistan. Abbas og Fozia kom til Norge sammen med moren i 1989. De har gått i barnehage og skole på Holmlia, de har jobbet og studert. De har vennene sine der, og det er der de bor. I Pakistan har de ingen familie, ingen venner og de snakker ikke språket. Men Utlendingsnemda mener allikevel at det er i Pakistan de hører hjemme, ikke i Norge.

  Søskenparet har bodd i Norge i sytten år. Eneste avbrudd er tre og et halvt år da moren av familiegrunner tok dem med til Pakistan. Oppholdet i Pakistan, da Abbas og Fozia var små, skulle vise seg å få fatale konsekvenser. Ungdommene blir nå stilt ansvarlige for en feil deres nå avdøde mor gjorde på 90-tallet. En feil de ikke hadde noen som helst innflytelse over.

  På grunn av oppholdet i Pakistan ble bosettingstillatelsen tilbakekalt i 1999. Siden den gang har saken gått flere runder i rettsapparatet. Søskenparet har vunnet to rettssaker i tingretten. Utlendingsnemda er imidlertid så opptatt av å få dem ut at de har anket hver gang. Søsknene tapte i lagmannsretten, og anken deres ble avvist av høyesterett. Nå har advokaten deres sendt saken til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I mellomtida sitter Abbas og Fozia i kirkeasyl på Holmlia.

  For å verne politikerne mot folks engasjement i asyl- og flyktningsaker, vedtok Stortinget i 1999 at klagesaker ikke lenger skulle behandles av Justisdepartementet. Sakene har siden da blitt avgjort av en særskilt nemnd, Utlendingsnemnda (UNE). UNE er organisert som en slags forvaltningsdomstol med spesielt elendig rettssikkerhet for den som skal få sin skjebne avgjort av nemnda – avgjørelser som i en rekke tilfeller kan dreie seg om liv eller død. Ofte får den det gjelder ikke forklare seg for nemda. Avgjørelsen tas mange ganger bare av nemdas leder alene.

  Abbas og Fozia er bare et av mange eksempler på en utlendingspolitikk der staten gjør seg til rasist. Historier som den rundt Abbas og Fozia er bakgrunnen for at Rødt vil legge ned utlendingsnemda og endre loven slik at klagesaker behandles av det vanlige rettsapparatet. Rødt mener også at alle som har vært i Norge mer enn femten måneder får oppholdstillatelse.

  Mandag 8. juni demonstrerer vi for Abbas og Fozias rett til å bo i Norge. Oppmøte foran Stortinget kl. 17.00. Ta med deg en venn og kom!

  Posted in antirasisme

  Bruk rasismeparagrafen mot Vigrid!

  No Comments »

  mai 28th, 2009 Posted 09:42

  Onsdag 27. mai ble det kjent at fylkevalgstyret har godkjent Buskerud-listen til den nazistiske organisasjonen Vigrid. Dermed kan norske hitlerister for første gang siden annen verdenskrig lovlig stille til valg i Norge. Rødt meiner Straffelovens §135a bør brukes for å hindre nazistene i å bruke valgkampen til å spre hatet og hetsen sin.

  Vi har forbud mot rasistisk propaganda i Norge og heile Vigrids politiske praksis til nå er rasistiske, undertrykkende og hatefulle utsagn og handlinger.

  Straffelovens §135a, den såkalte rasismeparagrafen, lyder som følger:

  Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

  Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

  a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  b) religion eller livssyn, eller
  c) homofile legning, leveform eller orientering.

  Dersom Vigrid får stille til valg, er paragrafen i realiteten død. Og Norge vil dermed ha brutt den FN-konvensjonen som var årsak til at vi fikk 135 a. Det bør være en tankevekker at mange europeiske land har forbud eksplisitt mot nazistisk organisering, mens norske nazister nå har fått klarsignal til å stille til valg.

  Vigrid sprer løgner og grov hets mot alt fra jøder, til svarte, til homofile. Rasismeparagrafen skal hindre stigmatiserende og hatefulle angrep mot bestemte grupper. Slike angrep er det eneste Vigrid har drevet med så lenge de har eksistert. Å la Vigrid-nazistene delta i valgkampen som politisk parti, betyr å utsette mange av landets innbyggere for en type ringeakt som loven skal beskytte dem mot.

  Eg håper alle gode krefter nå går sammen om å hindre nazistene i å skaffe seg en ny slik plattform. Nå trenger vi en bred mobilisering for en rasismefri valgkamp.

  Les meir om saka hos NRK Østafjells

  Posted in antirasisme