Erling Folkvord

Arkiv for faglig-kategorien

Åpent møte: Kan korrupsjonen bekjempes?

No Comments »

juni 22nd, 2011 Posted 05:40

Rødt Oslo inviterer til åpent møte i anledning min nye bok Vår korrupte hovedstad.

Panelet vil diskutere hvordan korrupsjonen foregår i Norge, hvem som tar regninga når korrupte aktører tar seg til rette og sist men ikke minst – hvordan kan vi bekjempe korrupsjonen?

I panelet:
• Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt.
• Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.
• Halldor Hustadnes, journalist i Dagbladet.
• Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Møteleder: Bjørnar Moxnes, Rødts 1. kandidat i Oslo.
Sted: Litteraturhuset, Nedjma-salen.
Tid: Torsdag 30. juni kl. 18.00.

KJØP BOKA:
Vår korrupte hovedstad er et dypdykk ned i en ukultur der maktelite og rikfolk i Oslo tar seg til rette, mens fellesskapet betaler. Her presenteres en rekke eksempler, der navngitte politikere på kommunalt toppnivå har gitt næringsdrivende fordeler på måter som til tider ligger godt over grensa til det ulovlige. Boka slippes 27. juni og kan kjøpes i forlagets nettbutikk på www.spartacus.no

Er det nok å si unnskyld?

No Comments »

desember 2nd, 2010 Posted 05:55

Bjørn-Inge Larsen ble toppsjef i Helsedirektoratet i 2002, bare et år etter at Per Haugom ble direktør i det nyoppretta Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

De to direktørene fulgte hverandre tett i over ni år. I disse åra hadde SAFH utilstrekkelig – og helsefarlig – organisasjon og ledelse i forhold til oppgavene som skulle løses. I disse åra unnlot Helsedirektoratets ledelse å rydde opp.

Fem helseministre unnlot å se at noe var helt galt i etaten som avgjør hvem som blir godkjent til å utøve 29 ulike yrker i helsevesenet. Først etter å ha lest en rekke avsløringer i VG i mai og juni, gikk nåværende helseminister Strøm-Erichsen «tungt inn i materien», som hun selv uttrykte det.

Etterpå ba hun helsedirektør Larsen styre ei gransking av hvordan den samme Larsen hadde evna å føre tilsyn og kontroll med SAFH de siste ni åra.
VG skreiv i går at granskingsrapporten om SAFH – «totalslakter toppledelsen i Helsedirektoratet». Det er ei grei sammenfatning av 98 sider med ni konklusjoner og 26 forslag til tiltak. Men før dette kom på trykk hadde helsedirektør Larsen allerede avlevert dype, velformulerte knebøyninger på Helsedirektoratets nettside:

«Vi har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp viktige skriftlige innspill fra SAFH».

«Vi burde ha skjøttet rollen vår som etatsstyrer på en annen måte enn det vi har gjort, og vi burde fanget opp signaler om at SAFH ikke fungerte som det skulle, mye tidligere».

Han sa også at SAFHs dyktige medarbeidere dessverre «ikke [har] hatt det systemet og den styringen de fortjener. Det skal vi gjøre noe med nå».

Den totalslakta helsedirektøren forsikra VGs lesere om at han nå «tar grep for å rydde opp». Og helseminister Strøm-Erichsen gjorde det klart at direktør Larsen sitter trygt.

Akkurat i dag er det at all grunn til å understreke det bra arbeidet dyktige medarbeidere i SAFH og Helsedirektoratet gjør. Min kritikk gjelder toppsjefenes veltalende likegyldighet med det store ansvaret samfunnet har betrodd dem.

Jeg skal bare nevne ett eksempel: Filippinske sykepleiere har i mange år bedt om opprydding rundt et rekrutteringsfirma i Oslo. Eieren har i ti år importert sykepleiere fra Filippinene. Ansatte i SAFH tok varslene på alvor og påviste i 2004 blant annet at bedriftseieren hadde forfalska rapporter om det som kalles «veiledet praksis i eldreomsorg». Filippinske sykepleiere må ha slik praksis for å bli autorisert i Norge. VG har beskrevet ett forfalskingstilfelle.

Den SAFH-ansatte som nøsta opp saken, gjorde en god jobb. Ledelsen i SAFH fulgte opp. Direktøren oversendte detaljert dokumentasjon både til eldrebyråden i Oslo, til politiet og til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet fikk bl.a. opplysninger om uregelmessigheter rundt en eksamen i nasjonale sykepleiefag. En daværende høgskolelektor samarbeida alt for nært med eieren av rekrutteringsfirmaet. Brudd på reglene for eksamensavvikling kan ha ført til at sykepleierautorisasjon ble gitt på feil grunnlag.

Likevel gikk det mer enn fem år før Helsedirektoratet henvendte seg til den kritiserte høgskolen. Og jeg tillater meg å tro at det var VGs reportasjer i 2010 og ikke SAFHs grundige dokumentasjon i 2005 som førte til en viss reaksjon.

Dette gjelder pasientsikkerhet. Det gjelder din og min rett til trygg og riktig behandling når vi trenger helsevesenets hjelp. Det blir utrygt å være pasient når ledelsen i Helsedirektoratet i fem år sitter passiv på kunnskap om at flere kan ha fått uriktig sykepleierautorisasjon.

SAFHs direktør burde i 2005 ha vist større handlekraft i sakene om eksamensjuks og attestforfalsking. Men han gjorde i alle fall noe. Ledelsen i Helsedirektoratet gjorde ingenting. Helsedirektoratets passivitet var et signal til SAFH om at intet mer skulle gjøres.

Denne passiviteten var godt nytt for eieren av rekrutteringsfirmaet, og et slag i ansiktet på de sykepleierne som forgjeves har strevd for å få seriøse forhold for filippinske sykepleiere som søker arbeid i Norge. Mange av de filippinske sykepleierne som gjør en utmerka jobb i Norge, har i 2010 hatt ubehagelige opplevelser etter medieomtale av dette rekrutteringsfirmaets uryddigheter. Hadde Helsedirektoratet rydda opp i 2005, hadde de sluppet dette ubehaget.

Dagens Medisin rangerte har flere ganger rangert helsedirektør Bjørn-Inge Larsen som den mektigste i Helse-Norge. I 2009 ble han bare nummer to, etter Bjarne Håkon Hanssen. Det blir spennede å se om han gjenerobrer topplassen når han nå har ansatt den avgåtte SAFH-direktøren som ny seniorrådgiver.

På trykk i VG 2. desember 2010.

Posted in faglig, velferd

Lyspunkt for Aker sykehus

No Comments »

mai 10th, 2010 Posted 09:37

Helseminister Strøm-Erichsen (Ap) har i over tre måneder vært helt taus om kravet fra Oslo bystyre om ei uavhengig evaluering av det behandlingstilbudet folk fra bydelene Stovner og Grorud har fått på Ahus. De to bydelene ble flytta fra Aker til Ahus for fem år sia. Bystyret krevde ei slik evaluering før flere områder blir overflytta fra Aker og til Ahus. Et samla storting støtter nå dette kravet. I Dagsavisen i dag utfordrer jeg helseministeren til å svare.

Stortingets helsekomite stilte seg nylig bak et av de kontroversielle Aker-kravene som Oslo bystyre vedtok i januar.Bystyret var og er bekymret fordi både bydelsoverlegene og ledelsen i Stovner og Grorud har sagt i fra at pasienter i disse bydelene opplever at tilbudet til dem ved Ahus er dårligere enn det som ble gitt ved Aker sykehus.

Bystyret krevde derfor «en uavhengig evaluering av den overflyttingen som allerede er gjennomført og en evaluering av tilbudet som gis ved Akershus universitetssykehus før en gjennomfører ytterligere endringer.»

Skal ei evaluering være uavhengig og ha troverdighet, må de berørte sammen bestemme hvordan den skal gjennomføres. I dette tilfellet må de to sykehusene og de to bydelene bli enige om både mandatet og hvordan arbeidet skal legges opp.

Da helseminister Strøm-Erichsen møtte Oslo-politikere 23. mars, svarte hun ikke på om hun vil innfri dette kravet. Hun sa hun ville komme tilbake til det. Siden har hun vært taus.

Men nå har Stortingets helsekomite enstemmig stilt seg bak bystyrets krav: «Komiteen vil understreka at det skal gjennomførast ei evaluering av pasienttilbodet til innbyggarane i bydelane Grorud og Stovner før den varsla overføringa i 2011 vert realisert. Dette i samsvar med krav frå Oslo bystyre.» (Innstilling 226 S, 20009-2010.)

Jeg utfordrer helseministeren til å svare på om hun nå vil gjøre det både Oslo bystyre og et samla storting ber henne om.

På trykk i Dagsavisen 10. mai 2010.

Rødt satt stopper for passtvang på Oslo-sykehjem

No Comments »

april 30th, 2010 Posted 12:00

Det nærmer seg 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag. 1. mai er en dag som handler om å sikre arbeidsfolks rettigheter. Nettopp det har Rødts bystyregruppe i Oslo jobba nokså konkret med den siste tida. Etter at det ble avslørt at flere sykehjem i Oslo hadde ansatt folk uten å betale lønn, skjedde det som ofte skjer i slike situasjoner: de ansatte ble straffet.

Mange sykehjemsansatte med utenlandsk bakgrunn ble utsatt for ubehageligheter kort tid etter forrige bystyremøte, der jeg stilte spørsmål om hvorvidt det er slik at et eller flere av Oslos sykehjem har ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse. På et av sykehjemmene fikk alle ansatte som ikke er norsk-norske, klar beskjed: Du skal i løpet av ei uke levere bekreftet kopi av passet ditt. Passkopien skal fra nå av ligge på personalmappa di. De som ikke er norske statsborgere skulle levere annen dokumentasjon i tillegg til passkopien.

Det saken dreide seg om var ganske enkelt å innføre pass-tvang på arbeidsplassen for alle som ikke er født og oppvokst som norske statsborgere.

Rødt vil ha slutt på at noen arbeider for Oslo kommune uten å få betalt for det. Vi veit ikke hva som egentlig har skjedd på de foreløpig seks sykehjemmene hvor en del personer har arbeidet gratis. Men vi godtar ikke at de uregelmessighetene som har skjedd, skal brukes til å foreta kollektiv avstraffelse av sykehjemsansatte som ikke er helnorske.

Derfor sendte Rødt et brev med en del spørsmål til byråd Listhaug onsdag 28. april. I dette brevet spurte vi blant annet om:

1. Når ble Sykehjemsetaten første gang kjent med påstander om at sykehjem hadde eller har hatt arbeidstakere uten oppholds- og arbeidstillatelse?

2. Hvor mange institusjoner ble orientert og bl.a. gitt navn på person de kunne rådføre seg med i UDI, og når ble denne informasjonen gitt?

3. Er byråden enig i at Oslo kommune har rett til å kreve innlevert bekreftet passkopi fra alle arbeidstakere med ikke-norsk bakgrunn på en kommunal arbeidsplass, slik at disse dokumentene for framtida blir oppbevart i hver arbeidstakers personalmappe?

4. Mener byråden at et slikt pass-krav mot alle arbeidstakere som ikke har hel-norsk bakgrunn, både er et klokt tiltak og et tiltak som er egna til å rette opp de problemer og de mangler som er avdekka i denne saken?

5. Rødt ber om å få oversendt kopi av den informasjonen i denne saken som har blitt sendt skriftlig (på papir eller som epost) til mellomledere i Sykehjemsetaten. (Vi forutsetter anonymisering/sladding dersom et dokument inneholder personopplysninger eller annen informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.)

6. Har byrådens undersøkelser så langt avdekket mangler i Sykehjemsetatens administrative oppfølging av ulike former for midlertidige ansettelser, og kan slike mangler i så fall ha medvirket til at sykehjem har hatt arbeidstakere uten arbeids- og oppholdstillatelse?

7. Når mottok Oslo kommune det varslet som byråden omtalte i sin presisering etter spørretimen i bystyret 21. april, og hvilke instanser ble etterpå gjort kjent med innholdet i varslet?

Bare noen timer etter at byråd Listhaug fikk dette brevet, ble en institusjonssjef som hadde innført «passtvang», innkalt. Institusjonssjefen fikk ordre om å rydde opp. Litt seinere fikk de som var avkrevd passkopier beskjed om at sjefen hadde gått fram på uriktig måte. Jeg veit ikke om hun ba hver enkelt om unnskyldning, men jeg har forstått at en del av de som hadde blitt tråkka på, syntes at de hadde fått en viss oppreisning.

Rødt venter fortsatt på svar fra byråd Listhaug. Vi skal følge opp denne saken videre. Jeg vil også benytte anledninga til å takke alle dere som har sendt oss nye tips allerede. Vi trenger konkret informasjon for å få begrensa den utnyttinga som utenlandske arbeidstakere utsettes for på sykehjemmene i Oslo.

Gratulerer med dagen 1. mai!

NrK Østlandssendingen: Jobbet gratis på sykehjem i Oslo

Sylvi Listhaug bør vurdere sin stilling

5 Comments »

september 14th, 2009 Posted 11:22

Altea-skandalen ruller videre. Eldrebyråd Sylvi Listhaug (FrP) bør vurdere sin stilling – før andre gjør det for henne.

Sylvi Listahug
MÅ GÅ? FrP-byråd Sylvi Listhaug viser ingen vilje til å rydde opp i skandalen som har kosta Oslos skattebetalere over 23 millioner kroner.

VG offentliggjør i dag (side 14) nye opplysninger om at Oslo kommune betalte ut nær en halv million kroner til en «byggeleder» mens han konkurrerte om å vinne Oslo kommunes anbudskonkurranse om prosjekt- og byggeledelse på det som skulle blitt et kommunalt sykehjem i den spanske småbyen Altea.
Utbetalingene foregikk fra desember 2005 til kontrakten ble tildelt 27. mars 2006. Sylvi Listhaug overtok som byråd 18. Januar 2006. Og pengestrømmene fortsatte etterpå. Til sammen fikk Magnus Dahlberg og hans medarbeidere utbetalt 5,7 millioner kroner for «byggeledelse» uten at et spadetak ble tatt eller en spiker ble slått inn.

De nye opplysningene som VG legger fram i dag viser klare brudd på kommunens regler om hvordan anskaffelser skal foregå. Når Magnus Dahlberg i tillegg ble påspandert flyreise for to fra Spania til Oslo og opphold på Continental, et av Oslos dyreste hoteller, framstår dette som helt uakseptabelt.

Rødts egne undersøkelser i Spania viser at den heldige byggelederens spanske selskap, først ble lovlig registrert i foretaksregisteret to måneder etter at han hadde fått kontrakten tildelt.

Altea
TOMTA I ALTEA: Slik ser det ut på tomta der det skulle stått et sykehjem Oslos skattebetalere har betalt over 23 millioner kroner for.

Byråd Listhaug feilinformerte bystyret da hun 10. juni i år opplyste at selskapet var opprettet før de fikk kontrakten. Hun skrev at «Disse to hadde etablert et eget selskap under navnet Axla SL og vant anbudskonkurransen om prosjekt- og byggeledelsen». Selskapets navn da det omsider ble registrert, var ARTFUL XL APARTMENT CONSULTING SL. Det er nå under konkursbehandling.

I stedet for å rydde opp i uregelmessigheter som allerede var i gang da Sylvi Listhaug 18. januar 2006 rykket opp og overtok byrådsvervet etter partifelle Margaret Eckbo, har hun gjort sitt beste for å dekke over det som får et stadig klarere preg av økonomisk kriminalitet.

Dette kommer i tillegg til at byråd Listhaug har brukt opp alle de 19 millionene Oslo fikk i oppstarttilskudd for å bygge sykehjem i Spania, uten at noe er blitt bygd. Staten har derfor krevd pengene betalt tilbake.

Dette er så alvorlige forsømmelser at byråd Listhaug nå bør vurdere sin egen stilling. Hun bør gi bystyret og byens befolkning klar beskjed om hun mener hun fortsatt er egnet til å sitte med det øverste politiske ansvar for å lede Oslos eldreomsorg.

Les mer om sykehjemsskandalen:

NRK Østlandssendingen: - Dette bør bli en kriminalsak

Østkantavisa: En advarsel til Oslos innbyggere

Nettavisen: - Galskap å bare gå videre

Nettavisen: - Trist at vi ikke har fått det til

TV2 Nyhetene: Skylder på korrupsjon

TV2 Nyhetene: Krever åpen høring om Spania-sykehjem

Dagsavisen - Illojalt av Folkvord

TV2 Nyhetene: Mener Oslo-politikere ville smøre spanske kolleger

TV2 Nyhetene: Anklager Oslo kommune etter sykehjem-skandale

VG Nett: Oslo kommune lurt i Spania


Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Uførepensjonene kan og må reddes!

5 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:45

Tre forslag om kutt i uførepensjonen ligger i regjeringens skrivebordskuff. Kuttforslagene er usosiale og vil få store følger for de mange som rammes.

Redd uførepensjonen!

Et forslag er at uføre skal skatte som arbeidstakere. For en lavtlønt som blir uførepensjonist betyr det et tap på rundt 20 000 i året. Det andre går ut å fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Det betyr tap på 22 000 i året for hvert barn. Dette vil ramme de barnefamiliene i Norge som allerede har dårligst råd. Det tredje forslaget er at uføre skal rammes av levealderjusteringen i folketrygden.

Dersom kuttene går gjennom, er det sliterne i arbeidslivet som straffes. De som er utslitte av tunge jobber i for eksempel helse og omsorg, håndverksfagene eller bygg og anlegg. Noen har vært utsatt for ulykker. Andre har vært kronisk sjuke eller utviklingshemma hele livet.

Altfor mange får helsa si ødelagt fordi tempoet på jobben har blitt farlig høyt. De har har krav på en trygg tilværelse når de ikke kan jobbe lenger. Ingen planlegger å bli ufør, men det kan skje de fleste. Slik arbeidslivet er nå, blir nesten halvparten av alle som jobber – 43 prosent – uføre før de fyller 67 år.

LO gikk mot kuttene på kongressen i mai og mener ytelsene til uføre må ligge på dagens nivå minst. LO-kravene har imidlertid blitt møtt med taushet fra regjeringen. Rødt vil stå sammen med LO for å stoppe alle kuttene i uførepensjonen. Vårt viktigste krav for å støtte en rødgrønn regjering er at de flytter kuttforslagene fra forslagsskuffen over i papirkurven. Med Rødt på vippen kan vi både redde uførepensjonen og holde Frp ute av regjeringskontorene. Det er to ting som vil ha stor betydning
for folk flest de fire neste åra.

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd

Sludder fra Sylvi Listhaug!

No Comments »

september 7th, 2009 Posted 11:52

Søndag kveld tok eldrebyråd Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet bladet fra munnen og kommenterte for første gang sykehjemsskandalen som har kosta Oslos skattebetalere 23 millioner kroner. Til TV2-nyhetene sier Listhaug at grunnen til at kommunen nå sitter igjen med en tomt uten byggetillatelse er et korrupsjonsforsøk fra direktøren i Covalencia SL, Vicente Viñoles, i november 2008. Listhaug har tidligere ikke villet kommentere saken. Hun har også unnlatt å svare på spørsmål fra Rødt i bystyrets spørretime. Men hennes uttalelser i går er ikke annet enn sludder og bortforklaringer.

Erling Folkvord

Korrupsjonsforslaget Oslo kommune ble utsatt for 27. november 2008 er svært alvorlig. Men det forklarer slett ikke hvorfor eller hvordan 19 øremerka tilskuddsmillioner fra Husbanken ble brukt til alt mulig annet enn å bygge sykehjem. De var jo brukt opp lenge før korrupsjonsforsøket i fjor.

At Oslo kommune utbetalte 5,7 millioner kroner til et byggelederfirma, uten å ha byggetillatelse og før entrepenør var engasjert, er byråd Sylvi Listhaugs ansvar. Korrupsjonsforsøket halvannet år seinere kan ikke forklare dette. Hvorfor kan ikke Listhaug svare på hvorfor FrP-styrte Oslo har utbetalt mange millioner til et byggelederfirma som ikke har bygget noe som helst, og som brukte et firmanavn som ikke en gang finnes i spansk foretaksregister?

Både disse utbetalingene, samt det urimelig høye meglerhonoraret som ble utbetalt to ganger, foregikk lenge før korrupsjonsforsøket Listhaug nå gjemmer seg bak. Heller ikke FrP-politikeres mange turer til Spania, eller oppvartinga av spanske høyrepolitikere for titusenvis av kroner i mars 2006 kan forklares
med korrupsjonsforsøket i 2008. Alt det gale skjedde jo flere år før forespørselen om svarte penger kom på bordet.

Det er bra at Oslo kommune har anmeldt forsøket på korrupsjon. Men nå må Sylvi Listhaug som ansvarlig byråd vise vilje til å rydde opp i de andre forholdene også. Oslos innbyggere har krav på å få vite hvordan mer enn 23 millioner kroner har blitt sølt bort og hva pengene har blitt brukt til. Listhaug bør ikke slippe unna med forsøket på å skjule sannheten om kommunens katastrofale pengebruk til etter valget 14. september.

TV2 Nyhetene: Skylder på korrupsjon

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Høyres fantasifulle Fredriksen forsvarer FrPs Sylvi Listhaug

No Comments »

september 2nd, 2009 Posted 10:04

Jeg syns det er oppmuntrende at flere av Oslo-redaksjonene nå retter søkelyset mot de mer enn 23 kommunale eldreomsorgsmillionene som FrPs eldrebyråd Sylvi Listhaug har brukt opp i Spania uten å få annet tilbake enn en ubebygd landbrukseiendom på drøyt 11 dekar. Men Høyres gruppeleder i bystyret, Bård Folke Fredriksen, liker visst ikke denne oppmerksomheten rundt H/FrP-byrådets bruk av skattepenger. Han liker heller ikke at Rødt prøver å finne ut hva som har foregått før og etter at Oslo kommune kjøpte denne spanske eiendommen.

Bård Folke Fredriksen

Til Dagsavisen sier Bård Folke Fredriksen i dag følgende:

«Jeg reagerer sterkt på at Folkvord, som bystyrerepresentant i Oslo, reiser ned til Spania og har samtaler og møter med personer som nå er meldt til spansk politi for forsøk på korrupsjon. Det er illojalt overfor Oslo kommune, og det viser også Folkvords mistillit til spanske myndigheter, som nå etterforsker saken. Jeg frykter at Folkvord skal klare å kludre til hele etterforskningsprosessen som nå er i gang, sier leder for Høyres bystyregruppe Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen. (…) På Folkvords blogg kommer det fram at han skal ha møter med personer som har vært involvert i korrupsjonsforsøket som vi har anmeldt, sier Fredriksen».

Jeg tror dette først og fremst betyr at den frustrerte Fredriksen er blitt så fantasifull at han ikke klarer å lese. For det jeg skrev på bloggen før jeg reiste, var:

«Jeg har avtale om å møte ordføreren i Altea. Jeg vil også møte personer som kjenner eiendomsbransjen i Altea-området og andre på spansk side med førstehånds kjennskap til Oslo kommunes sykehjemsprosjekt. Mandag ettermiddag skal jeg orientere om sykehjemsskandalen og byråd Listhaugs rolle i denne, på et åpent møte for nordmenn i Altea-området. Titt gjerne innom bloggen igjen for å følge saken videre».

Utsagnet fra Høyres gruppeleder Bård Folke Fredriksen må bety at Oslo kommune har anmeldt ordfører Andres Ripoll og vararordfører Veronica Lopez i Altea til den spanske påtalemyndigheten.

Viss Fredriksen snakker sant, har han med dette bragt fram helt nye opplysninger. Verken byråd Listhaug eller byråd Agerbak-Jensen har tidligere sagt at Oslo kommune har anmeldt ordfører og varaordfører til den spanske påtalemyndigheten.

Det skal bli spennende å se om byrådene Listhaug og Agerbak-Jensen virkelig har anmeldt ordføreren i Altea, eller om påstandene i Dagsavisen i dag bare er et utslag av at Fredriksens frustrasjoner helt har tatt overhånd.

Dagsavisen: - Illojalt av Folkvord

TV2 Nyhetene: Mener Oslo-politikere ville smøre spanske kolleger

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Hvorfor har Sylvi Listhaug gjort så mange og så kostbare feil i Spania-saken?

8 Comments »

september 1st, 2009 Posted 10:46

Når jeg nå skriver dette, har det gått mindre enn to døgn siden jeg grytidlig søndag morgen reiste fra Tøyen til den spanske småbyen Altea. Formålet med turen er å finne ut hvorfor i all verden FrPs eldrebyråd Syli Listhaug nekta å svare på de enkleste spørsmål om Oslos spanske sykehjemsprosjekt i bystyrets spørretime sist onsdag.

Folkemøte
FOLKEMØTE: For første gang har Rødt holdt folkemøte for nordmenn som bor i Spania.

Advokat Jon Rud tok i mot meg da jeg i middagstida på søndag kom med flybussen fra Alicante til Benidorm. Da vi var vel framme i Altea, tok han meg med opp til Sylvi Listhaugs skogkledde sykehjemstomt på Montemolar. Tomta er ifølge Grunnboka på 11 621 kvadratmeter. Montemolar er ikke et fjell. Det er vel riktigere å si at det er høydedrag. Og Oslos tomt ligger helt oppe på toppen. Om du regner i kilometer så er det ikke langt fra byen. Men det er bratt. For en framtidig sykehjemspasient skal det bli mer enn slitsomt å komme seg opp hit igjen om hun skulle ha lyst til å ta en tur ned til byen for å se på livet utenfor institusjonen. Til sammenlikning valgte Bærum kommune i sin tid å bygge sitt sykehjem på ei ferdigregulert tomt nær småbyens sentrum. Dermed kan de som bor der med letthet komme seg ut i byen.

Kunne vært i drift for lengst

Så det første spørsmålet som meldte seg hos meg var kort og enkelt: Når Oslos eldrebyråd Margaret Eckbo og hennes byrådssekretær Sylvi Listhaug, høsten 2005 hadde bruk for ei byggeklar sykehjemstomt, hvordan kunne de da finne på å kjøpe en ubebyggelig landbrukseiendom som i tillegg ligger både isolert og uveisomt til? Det virker jo komplett ubegripelig. I løpet av gårsdagen fikk jeg jo også sett på ei av de byggeklare tomtene som ligger bare et steinkast unna Bærums sykehjem. Hadde FrP-duoen Eckbo og Listhaug tedd seg fornuftig for fire år sia og kjøpt ei slik tomt, så hadde sykehjemmet eller rehabiliteringssentret, trolig vært i drift for lenge sia.

I løpet av mandagen snakka jeg med flere Altea-innbyggere som har kjennskap til hva som er vanlig praksis ved eiendomssalg her. Eiendomsmeglere kan beregne seg et honorar eller gebyr på fem prosent av kjøpesummen. Selgeren betaler dette gebyret. Folk jeg snakka med, hadde vanskelig for å tro meg, da jeg fortalte at det FrP-styrte Oslo godtok et meglergebyr på 33,3 prosent av kjøpesummen. Jeg traff ingen som hadde hørt om noe liknende. At kjøperen – det vil si Oslos skattebetalere – betalte gebyret er også i strid med vanlig praksis her. På toppen av det hele brukte direktør Jan-Egil Claussen, som ordna handelen på oppdrag fra byrådet, et triks til: Han bokførte både kjøpesummen og det enestående meglerhonoraret på regnskapsposten for investeringer. Dette bruddet på Oslo kommunes regler for regnskapsføring, kan ha blitt begått for å skjule det høye meglerhonoraret. Dette ble først avdekka etter at direktør Jan-Egil Claussen måtte forlate stillinga si i juni 2008.

Kostbare studier

Etter at byrådet hadde kjøpt denne helt uhensiktsmessige tomta i Altea, brukte byråd Listhaug en god slump penger på noe som ser ut som rein «smøring» av sentrale Altea-politikere fra Partido Popular. Dette var politikere som før eiendomskjøpet hadde gitt Listhaugs forhandlere muntlige løfter om at de skulle ordne alle nødvendige tillatelser i ekspressfart. Byråd Listhaug inviterte tre av dem på «studietur» til Oslo 8. – 13. mars 2006. Som nevnt på bloggen i går, ble de innlosjert på Hotel Continental. Hva de studerte, veit jeg ikke, men mens jeg har vært her i Altea har jeg fått vite at en del av «studiene» foregikk i Anden etage på Hotel Continental.

Så vidt jeg forstår, var stemningen gemyttlig og maten særdeles velsmakende. Men regninga for denne aftenen i Anden etage ble «uteglemt» da byrådet 17. juni i år besvarte spørsmål fra Rødt om «hvilke utgifter Oslo kommune hadde i forbindelse med dette studiebesøket i 2006». Da byrådet la fram saken for bystyret i august 2006, opplyste de at: «Eiendommen er foreløpig bare delvis betalt. Den resterende del av kjøpesummen skal gjøres opp når det er avklart at man får nødvendige godkjenninger til utbyggingen fra spanske myndigheter. Den totale kjøpesummen for tomten er på € 424 011. (ca. kr 3 400 000)».

Hvorfor ble ikke tapet redusert?

Byrådet forsikra også bystyret om at Oslo kommune «kan heve eiendomskjøpet dersom spanske myndigheter mot formodning ikke godkjenner prosjektet». Bystyret fikk i august 2006 ikke vite at Oslos mulighet til å komme seg ut av eiendomskjøpet, hadde en tidsbegrensing. Byrådet fortalte ikke bystyret at tidsfrist for omgjøring gikk ut 8. oktober 2006! For å kunne bygge på den innkjøpte landbrukseiendommen, trengs flere ulike godkjenninger. Ingen av disse forelå per 8. oktober 2006. Likevel brukte ikke byrådet den kontraktsfestede muligheten til å komme seg ut av uføret med et begrenset tap!

Dette var ei så ufornuftig handling at jeg ikke skjønner annet enn at det må ligge ett eller flere ukjente motiver bak. På dette tidspunktet var det ikke gjort noen som helst fysiske arbeider. Hadde byråd Listhaug da beslutta å heve kontrakten og kreve pengene tilbake, så kunne hun og Oslo kommune kommet tilnærma skadesløs ut av affæren. Jeg håper det skal bli mulig å finne i alle fall noe av årsaken til at byrådet unnlot å heve kontrakten og dermed redusere kommunens tap.

Ellers må jeg si at folkemøtet mandag ettermiddag ble ei hyggelig opplevelse. Det var et titalls flere frammøtte enn da statssekretaer Raymond Johansen var her på besøk nylig. Jeg tror de frammøtte var glad for å få informasjon. Og for meg var det nyttig å få tilbakemeldinger og nye faktaopplysninger fra flere.

Se også Dagsavisen: Hvem snakker sant?

Erling Folkvord,
Altea 1. september 2009

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Sykehjemsskandalen punkt for punkt

1 Comment »

august 31st, 2009 Posted 09:19

De siste dagene har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i omstendighetene rundt Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i Altea, Spania. Selv om det er vanskelig å hente inn nødvendig informasjon, er det ingen tvil om at skandale er det eneste riktige ordet å bruke om sykehjemsprosjektet. Det verste er at skandalens hovedansvarlige, Frp-byråd Sylvi Listhaug, stadig holder tilbake informasjon og forsøker å skjule sannheten om fadesen. Her er en punktvis gjennomgang av hvordan 23 millioner skattekroner gikk tapt.

Listhaug
ANSVARLIG: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug har rotet bort millioner av skattekroner.

I 2005 inngikk byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST) og Omsorgsbygg Oslo KF en intensjonsavtale om å bygge sykehjem i Spania. På dette tidspunktet var Margaret Eckbo byråd og Sylvi Listhaug var hennes byrådssekretær.

Den første avtalen blir til

I et intervju med Spaniaposten, en lokalavis for nordmenn i Spania, 12. september 2005 kunne administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Jan-Egil Clausen, fortelle at de allerede hadde hatt to delegasjoner på befaring i Alicante-området. Samme oppslag nevner også:

«Jan-Egil Clausen var tidligere eiendomsdirektør i Bærum kommune den gang Bærum kommune bygde sitt sykehjem i Altea. Han var ansvarlig for de store mangler bygget hadde den gang det ble åpnet blant uten tilstrekkelig brannsikkerhet».

21. desember samme år inngikk Omsorgsbygg Oslo KF en avtale på vegne av Oslo kommune med advokatfirmaet Martinez de Leca Ambogados – Procuradores. Firmaet skulle håndtere meglingen av tomtekjøpet i Altea. Dagen etter ble første del av kjøpesummen betalt med 967 970 kroner. Meglerhonorar ble betalt med 569 092 kroner.

Oppvartet for 48 000

I tiden mellom 8. og 13. mars 2006 var Alteas ordfører og to andre politikere fra høyrepartiet Partido Popular på studietur i Oslo. Med på turen var også Oslo kommunes spanske advokat Carmen Sanz. Oppbudet var invitert av Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Vi vet ikke enda hvor mye besøket samlet har kostet Oslo kommune, men det er på det rene at kommunen har betalt 48 700 kroner for hotellopphold og én middag.

Faksimile

Bare Rødt stemte i mot

I august 2006 kom saken opp til politisk behandling. Da byrådet 15. august vedtok byrådssak 162-06, opplyste de blant annet:

«Eiendommen er foreløpig bare delvis betalt. Den resterende del av kjøpesummen skal gjøres opp når det er avklart at man får nødvendige godkjenninger til utbyggingen fra spanske myndigheter. Den totale kjøpesummen for tomten er på € 424 011. (ca. kr 3 400 000)».

Byrådet opplyste til bystyret at det i kjøpekontrakten for eiendommen, som da var bare delvis betalt, var tatt inn en klausul som ga Oslo kommune rett til å heve eiendomskjøpet viss spanske myndigheter ikke godkjente prosjektet:

«Omsorgsbygg kan heve eiendomskjøpet dersom spanske myndigheter mot formodning ikke godkjenner prosjektet».

Videre opplyste Byrådet at finansieringa var særdeles gunstig:

«Husbanken har godkjent bruken av midler til Oslo kommunes prosjekt og fremskaffet ekstraordinære midler som medfører at prosjektet ikke kommer til fortrengsel for andre prosjekter i Oslo kommune».

30. august 2006 avholdes ekstramøte i bystyrets finanskomité for å behandle sykehjemsprosjektet. Bare en time seinere samles bystyret til ordinært møte. Sykehjemssaken er ført opp på tilleggssakskartet. Det betyr nesten ingen tid til å lese saken for de som ikke var med i finanskomiteen. Bystyret vedtar mot 2 stemmer å gi byrådet de fullmakter det ber om. Bare Rødt stemte i mot.

Utbetalinger, utbetalinger og flere utbetalinger

5. september 2006 blir det utbetalt meglerhonorar på nytt – samme sum som 21. desember 2005. Dagen etter betales også andre del av kjøpesummen for tomta.

Altea formannskap (som da bare bestod av Partido Popular) anbefaler i januar 2007 bruksendring og fastsetter en utbyggingsavgift for Oslo kommune til 580 749 Euro.

I april 2007 blir Covalencia S.L. Oslo kommunes hovedentrepenør, til tross for at firmaregistret i Altea viser at dette selskapet ble oppløst 29. desember 2006.

27. april sier Oslo kommune opp kontrakten med byggelederfirmaet Axla Consulting S.L. som til da har fått utbetalt drøyt 5 millioner kroner. Utbetalingen har skjedd til tross for at Oslo kommune mangler byggetillatelse for tomta. Byggeleder har altså fått 5 millioner uten å ha bygd noe som helst.

Endringer i det politiske landskapet

I mai 2007 mista Partido Popular flertallet i lokalvalget i Altea men beholdt makta på provins- og regionsnivå. Sosialdemokratiske PSOE fikk flertall i Altea i allianse med to mindre grupperinger.

I november godkjenner spanske regionalmyndigheter bruksendring/omregulering (”DIC”) på visse vilkår. På dette tidspunktet var det seks uker igjen til sykehjemmet i følge Listhaugs løfter skulle være ferdigbygd. Brudd på denne forutsetninga gjør at Oslo mister den gunstige finansieringa fra Husbanken.

I juni 2008 fratrer Jan-Egil Clausen i Omsorgsbygg Oslo KF etter at Rødt har påvist at han ga usanne opplysninger i foretakets årsberetning for 2007. Dette gjelder imidlertid en helt annen sak enn Altea-saken.

Drøyde anmeldelse av korrupsjonsforsøk

På et møte 27. november 2008 fremførte direktør Vicente Viñoles i Covalencia S.L. et korrupsjonstilbud overfor Oslos spanske advokat Carmen Sanz. På dette møtet foreslo sjefen i Covalencia S.L. bestikkelser på 20 000 Euro til ikke navngitte teknikere i Altea og 200 000 Euro til ikke navngitte politikere i Valencia/Alicante/Altea-området. Dette siste er viktig. Han nevnte ikke Valencia spesielt. Det hele skulle skjules gjennom overfakturering fra Covalencia S.L. over et visst tidsrom.

Det som er sikkert, er at sjefen i Covalencia S.L. har bedt om konkrete pengebeløp som skulle skjules ved overfakturering. Det foreligger ikke opplysninger om han skulle betale det videre eller hvem han skulle betale til. Her er alt åpent, fra å putte i egen lomme til å betale en eller annen form for «beskyttelsespenger» til mafialiknende miljøer.

Oslo kommune venta flere uker med å anmelde korrupsjonsforsøket. Arbeidsutvalget i bystyrets finanskomité fikk muntlig informasjon om saken i desember 2008.

Beskylder feil folk

I et notat til finanskomiteen 25. mars 2009 skriver byråd Merete Agerbak-Jensen uriktig at direktør Vicente Viñoles i Covalencia SL kom med sitt korrupsjonsforsøk «i januar 2009».

I dette notatet til finanskomiteen 25. mars 2009 går byråd Agerbak-Jensen langt når det gjelder å knytte dagens politiske ledelse i Altea kommune til korrupsjonstilbudet fra 27. November 2008:

«CRMs hovedstrategi er å fortsette med arbeidet for å oppnå byggetillatelse. Det ville, sett fra CRMs side, gi en meget uheldig signaleffekt dersom prosjektet skulle oppgis på grunn av sakstrenering i Altea som kan knyttes direkte til et forsøk på korrupsjon. CRM fortsetter derfor arbeidet med sikte på en byggetillatelse og for å realisere prosjektet.

[…]

Samtidig arbeides det med å bidra til dokumentasjon av Altea kommunes trenering og regelbrudd med sikte på å styrke påtalemyndighetens arbeid med å etterforske korrupsjonssaken. Dette arbeidet vil samtidig bidra til å styrke CRMs posisjoner med hensyn til et eventuelt senere søksmål mot Altea kommune for dekning av CRMs tap som følge av ureglementær saksbehandling».

Listhaug skjuler informasjon

I notat til bystyrets helse- og sosialkomité 17. juni 2009 lot byråd Listhaug vær å besvare Rødts spørsmål fra 11. juni om hvor mye jurister og andre rådgivere i Norge og Spania har kosta for kommunen. Hun skriver:

«Prosjektet er blitt påført ekstra reiseutgifter og kostnader til juridisk bistand ved at Oslo kommunes prosjekt har vært gjenstand for en urimelig trenering fra Altea kommunes side. Dette var ikke mulig å forutse på det tidspunkt prosjektarbeidet ble påbegynt. (…) For å kunne gi tilfredsstillende redegjørelse for samtlige medgåtte utgifter er vi avhengige av også å innhente opplysninger fra CRMs regnskapsfører Asesoria Noguera i Altea. Det vil bli tatt et umiddelbart initiativ for å innhente opplysningene og svarene vil bli lagt fram for komiteen så snart de foreligger».

Nå, to og en halv måned seinere, har ikke byråd Listhaugs umiddelbare initiativ gitt noen resultater.

Bystyremøtet 17. juni vedtok følgende:

«Bystyret ber byrådet gi en grundig orientering om Altea-saken senest når budsjettforslaget avgis».

Dette betyr at redegjørelsen skal foreligge rundt to uker etter valget. Bystyret avviste samtidig – med 56 mot 3 stemmer – dette forslaget fra Rødt:

«Bystyret ber byrådet raskt legge fram en sak som gir bystyret saklig grunnlag for å avgjøre hvorvidt sykehjemsprosjektet i Altea skal avvikles eller videreføres».

19. august 2009 nekter byråd Listhaug i bystyrets spørretime å svare når Rødt spør hvor mange ganger hun i årene fra 2005 til 2009 har reist til Spania sammen med andre Oslo-politikere for å orientere seg om ulike sykehjemsalternativer for Oslo kommune. Hun nekter også å svare på om Oslo har mottatt andre sykehjemstilbud enn det planlagte prosjektet i Altea.

Listhaug må tvinges til å rydde opp

Nå krever Rødt full opprydning. Folk må få vite både hva millionene er brukt til og hvorfor byrådet kunne finne på å kjøpe en landbrukseiendom når de trengte ei byggeklar sykehjemstomt. Byråd Sylvi Listhaug må gjøre fullstendig rede for både sin egen og andre Frp-politikeres roller i pengesløseriet. Hun bør også forklare hvorfor hun brukte over 50 000 kroner på å varte opp spanske politikere i Oslo og mer enn 800 000 kroner på nøkkelpersoners reisevirksomhet til og fra Spania.

I august 2006 forsikret hun bystyret om at hun skulle finansiere sykehjemmet i Altea med «ekstraordinære midler som medfører at prosjektet ikke kommer til fortrengsel for andre prosjekter i Oslo kommune» og at det skulle stå ferdig i løpet av 2007.

Mens Frp har forsøkt å dysse ned sin egen Altea-skandale, har det blitt færre sykehjemsplasser i Oslo og ikke én eneste ny plass i Altea.

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd