Erling Folkvord

Arkiv for faglig-kategorien

Rødt til Spania for å granske sykehjemsskandalen

2 Comments »

august 27th, 2009 Posted 04:24

Sykehjemsskandalen som hittil har kosta Oslos skattebetalere over 23 millioner ruller videre. Mens taksameterene fortsatt løper hos advokater både i Norge og i Spania, forholder skandalens hovedansvarlige, byråd Sylvi Listhaug (Frp), seg forunderlig taus.

Erling Folkvord

I bystyrets spørretime onsdag kveld avslo Listhaug å besvare selv de enkleste spørsmål om sin egen befatning med sykehjemsprosjektet i Altea. Dette vil ikke vi i Rødt avfinne oss med. Derfor reiser jeg til Altea søndag, for å gjøre egne undersøkelser.

I denne saken ligger det definitivt hunder begravd. Når byråder retter krasse anklager om korrupsjon mot sine spanske samrbeidspartnere, men ikke vil fortelle om sin egen befatning med saken gir det grunn til å stille spørsmål. Byråd Listahugs opptreden i bystyret onsdag tyder på at byrådet prøver å holde sannheten om dette prosjektet skjult for Oslos innbyggere til etter valget. Det vil ikke Rødt la dem slippe unna med.

Jeg har avtale om å møte ordføreren i Altea. Jeg vil også møte personer som kjenner eiendomsbransjen i Altea-området og andre på spansk side med førstehånds kjennskap til Oslo kommunes sykehjemsprosjekt. Mandag ettermiddag skal jeg orientere om sykehjemsskandalen og byråd Listhaugs rolle i denne, på et åpent møte for nordmenn i Altea-området. Titt gjerne innom bloggen igjen for å følge saken videre.

For mer informasjon, kontakt pressesekretær Bjørnar Moxnes på 40 22 60 62.

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Frp har sølt bort 23 millioner skattekroner

6 Comments »

august 25th, 2009 Posted 11:32

Søndag kunne TV2 Nyhetene fortelle om Oslo kommunes plan om å bygge sykehjem i Spania. Tomt ble i 2006 kjøpt for drøyt tre milllioner kroner, ikke fem som TV2 sa. Tomta ligger i et skogsområde og var ikke regulert til det kommunen ville bruke den til. Oslo kommune har fortsatt ikke fått byggetillatelse. Til nå har prosjektet kostet 23 millioner norske skattekroner.

Sykehjems-skandale

Alle som leste saksdokumentene byråd Sylvi Listhaug (Frp) la fram for bystyret i august 2006, burde ha skjønt at prosjektet var dømt til å ende galt. Byrådet baserte seg på ei særskilt statlig finansieringsordning som forutsatte at sykehjemmet ble ferdigbygd innen utgangen av 2007. Nå har staten krevd å få tilskuddet tilbakebetalt. Til nå har byråd Listhaug brukt 23 millioner av skattebetalernes penger på et prosjekt der bygginga enda ikke er påbegynt. Og taksameteret løper fortsatt, blant annet til advokatregninger.

Ansvaret for denne skandalen ligger hos Sylvi Listhaug, byråd for eldreomsorg i Oslo. Hun kjenner godt til Oslo kommunes politikk om å ikke selge uregulerte tomter. Dermed burde Listhaug aldri ha gått i bresjen for å kjøpe ei uregulert tomt i et utland der hun åpenbart ikke kjenner regelverket.

At ingen i byrådet ville kommentere denne saken overfor TV2 vitner om ansvarsfraskrivelse. Den eneste som måtte forsvare prosjektet overfor TV2, var den nye direktøren i Omsorgsbygg som ikke har noe ansvar for oppstarten på prosjektet. Jeg lover på vegne av Rødt å følge opp denne saken videre og forsøke å komme til bunns i skandalen som hittil har kostet 23 millioner skattekroner.

TV2 Nyhetene:
Oslo kommune lurt i Spania
Anklager kommunen etter sykehjem-skandale

VG: Oslo kommune lurt i Spania

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd, video

Rødt krever èn ting av Jens

2 Comments »

august 21st, 2009 Posted 01:50

Ifølge målingene er Rødt er inne på Stortinget med to representanter. Rødt har bare ett krav for å støtte en rødgrønn regjering: Å bevare dagens uførepensjon mot kutt.

Forsvar uførepensjonen

På VG Netts gjennomsnitt over alle målingene i august er Rødt inne på Stortinget med to representanter: meg fra Oslo og partileder Torstein Dahle fra Hordaland.

På TV2s måling denne uken er Rødt også inne med to mandater og på vippen mellom blokkene. Rødt vil ikke binde seg til noen blokk, men vi vil støtte en fortsatt rødgrønn regjering.

- Vi har bare ett krav: En regjeringserklæring må inneholde en tilslutning til LO-kongressens krav om at det ikke skal gjøres noen form for kutt i uførepensjonene, slik det planlegges, sier Rødt-leder Torstein Dahle til VG Nett.

Les hele saken hos VG Nett: Rødt krever èn ting av Jens

Inne med to og på vippen!

1 Comment »

august 20th, 2009 Posted 10:57

På siste meningsmåling fra TV2 går Rødt fram (+0.7) til 2,7 prosent. Det gir stortingsplass til både Torstein Dahle fra Hordaland og meg fra Oslo.

Gruppebilde
Foto: Ingar Haug Steinholt.

Samtidig havner Rødt på vippen, og forhindrer dermed borgerlig regjering. Rødt foretrekker en fortsatt rødgrønn regjering, men vi vil ikke være noen dørmatte for Jens Stoltenberg. Vi skal på Stortinget for å skape flertall for vår egen politikk – uavhengig av de rødgrønne. På ett punkt har vi imidlertid tenkt til å blande oss inn i Soria Moria-forhandlingene og det er punktet som handler om uførepensjon. Vi skal sikre uførepensjonen mot de usosiale kuttforslagene som er foreslått.

Les mer om saken og se tv-innslag med meg hos TV2: Rødt på vippen

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd, video

Ikke sett banen på anbud!

1 Comment »

august 19th, 2009 Posted 04:38

I dag ble det kjent at Ruter planlegger konkurranseutsetting av trikk og bane i Oslo. Det er i strid med et bystyrevedtak byrådet er forpliktet til å følge.

I april 2004 (bystyresak 182/04) gjorde bystyret et prinsippvedtak om at trikk og T-bane ikke skulle settes ut på anbud. (Pkt. 18 i bystyrevedtaket). Det som nå skjer er at byrådet bryter dette bystyrevedtaket og lar Ruter AS, som er 60 % eid av Oslo kommune, planlegge å legge bane og trikk ut på anbud.

Rødt krever at dette planarbeidet stanses umiddelbart. Et selskap som er eid av Oslo kommune har ingen lovlig adgang til å legge planer i strid med bystyrevedtak.

Anbud på trikk og bane er samfunnsmessig uklokt. All erfaring i Norge og utlandet viser at dette betyr mer byråkrati og dårligere lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.

NRK Østlandssendingen: Vil ha trikk og bane ut på anbud

Posted in bystyret, faglig

Vil Ap ha dyrere og dårligere post?

1 Comment »

juli 7th, 2009 Posted 01:51

Tross to folkeavstemninger med NEI-resultat sa EUs Norges-ambassadør nylig at «Norge er mer integrert i EU enn flere medlemsland» og et «europeisk mønsterland».

Mot postdirektivet

Nå står kampen om postvesenet. EUs 3. postdirektiv tvinger fram full konkurranse på posttjenester. Det betyr slutten for enhetsportoen som gjør at det koster like mye å sende post over hele landet.

Private selskaper kan da overta posten i byer med små avstander og store postmengder. Folk og næringsliv i landsdeler med lavt folketall og store avstander blir tapere.

Konkurranseutsetting av posttjenester betyr mer deltid og færre arbeidsplasser utenfor de store byene. Direktivet betyr dyrere, dårligere og mer usosialt postvesen.

I en meningsmåling på oppdrag av Postkom sier 78 % av ordførerne nei til direktivet. En annen måling viser at 64 % av befolkninga vil ha norsk veto.

SV og Sp er for veto. Men Ap som er flertall i regjeringa, avventer. Jeg utfordrer Ap til å ta stilling før valget. Velgerne har krav på å få vite hva som er viktigst for Ap, lojalitet til distriktsnorge eller lojalitet til EU-kommisjonen i Brussel.

Les mer om saken i VG: - Vi i distriktene vil få dårligere og dyrere post

Posted in faglig, valg, velferd

Ta opp kampen mot den nye minstepensjonsfella!

No Comments »

mai 25th, 2009 Posted 08:46

Min appell på Rødts torgmøte om pensjon på Egertorget laurdag 23. mai.

Eg skal seie lite om korfor Rødt meiner vi ikkje skal godta den nye minstepensjonsfella som Stortinget vedtok 15. mai. Rødt vil heller forsvare den solidariske folketrygda.

Både den folketrygda Norge har hatt i 42 år, og tjenestepensjonane for offentleg tilsette har fleire manglar. Minstepensjonen ER alt for låg. Den urettferdige behandlinga av innvandrarar er eit anna eksempel.

Det ER urimeleg at ein innvandrar som har jobba både 20 og 30 år i Norge, skal få lågare pensjon enn den like gamle norskfødte arbeidskameraten, berre fordi innvandraren hadde ein del av det yrkesaktive livet sitt i heimlandet, før ho eller han kom til Norge.

Det ER også urimeleg at deltidsarbeidarar med mindre enn 40 prosents stilling, i dag er fråtatt retten til tenestepensjon.

Men bortsett frå desse alvorlege manglane, har vi både ei folketrygd og ein statleg og kommunal tenestepensjon som er solidarisk. Dette er heilt ulikt dei kommersielle, private pensjonsordningane du kan kjøpe hos Vital eller Storebrand. Folketrygda er slik innretta at skilnaden på lågtløne og høgtlønte blir litt mindre når du blir pensjonist. Folketrygda reduserer også skilnaden mellom dei som har arbeidd full tid heile livet og dei som har hatt lange periodar med ulønna omsorgsarbeid , deltid eller arbeidsledighet.

Derfor er den 42 år gamle folketrygda verdt å forsvare.

Men 15. mai 2009 vedtok Stortinget å fjerne solidaritetsprinsippet frå folketrygdlova. Stortinget vedtok samtidig ei ny minstepensjonsfelle. Og dette er det dessverre tverrpolitisk enighet om i dagens Storting.

Stortinget er på kollisjonskurs med fagrørsla og gjorde dette vedtaket samtidig som LO-kongressen sa eit rungande NEI til den planlagte undergravinga av uførepensjonen. Den saka skal Stortinget behandle etter valet.

15. mai 2009 vil bli ståande som ein svart dag i norsk velferds- og trygdehistorie.

Heretter skal alderspensjonen din graderast etter kor mange kroner du har betalt inn i trygdeavgift og kor mange år du har vori i arbeid. Storebrands og Vitals kommersielle forsikringsprinsipp skal erstatte det hevdvunne solidaritetsprinsippet i folketrygda. Dette skal slå ut for fullt for alle dei som i dag er under 45 år. Ingen merkar det i dag. Dei vil få merke det når dei når pensjonsalder. Viss stortingsvedtaket ikkje blir omgjort, skal dei møte alderdomen utan ei solidarisk folketrygd.

Regjeringa seglar under falskt flagg når dei marknadsfører dette grunnleggjande bruddet med tidlegare norsk trygdepolitikk.

Eg skal berre nemne eit par eksempel som gjeld mange:

For eit år sia var ein stolt statsminister Stoltenberg i TV-ruta og sa at heretter skal alle som vil det, kunne gå av med tidlegpensjon frå 62 år. Regjeringa åpna ikkje for minste tvil:

«Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape», var garantien, ordrett sitert.

«Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape».

Dette skulle bli ein rett for alle, ikkje berre dei som tidlegare hadde avtalefesta pensjon i tariffavtalen. På TV lova Stoltenberg ei stor forbetring for mange.

Men Stoltenberg ba Stortinget vedta noko heilt anna. Det som no blir kalla ”tidlegpensjon” frå du er 62 år, skal etter siste stortingsvedtaket berre vere for dei som har hatt ei gjennomsnittsinntekt som tilsvarar 338 000 i dagens kroneverdi. Om du er heldig og arbeider i ei bedrift med AFP-ordning, er inntektskravet omtrent 250 000 kroner. Har du hatt lågare årsinntekt enn det, så får du ikkje rett til å gå av når du er 62, same kor utsliten du er. Dette gjeld meir enn ein tredjedel av medlemmane i Fagforbundet, det største forbundet i LO. Dei fleste er kvinner.

Stortingsvedtaka frå 15. mai 2009 er eit opplegg for livsvarig økonomisk straff for dei som har lagt igjen helsa si på jobben. Og straffa er ekstra hard for dei som har hatt lågast løn.

Men det er ikkje nok med dette. Regjering og Storting har laga ei ny minstepensjonsfelle, ein ny mekanisme som skal stenge stadig fleire lågtlønte ute frå retten til tidlegpensjon.

Inntektskravet for å få rett til gå av når du er 62, skal heretter auke automatisk kvar gong minstepensjonen aukar! Denne nye automatikken blir innført samtidig med at minstepensjonen får det nye namnet garantipensjon.

Dette nye trikset som Stortinget vedtok 15. mai, betyr at kvar einaste heving av garantipensjonen skal utestenge nye titusenar av lågtlønna og utslitte slik at dei ikkje får gå av med garantipensjon når dei er 62.

Denne nye minstepensjonsfella er kanskje det råaste uttrykket for den nye trygdepolitikken som det dessverre er enighet om i Stortinget – frå SV til FrP.

Rødt vil inn på Stortinget for å forsvare solidaritetsprinsippa i folketrygda. Rødt vil slåss for å forsvare retten til uførepensjon, slik LO-kongressen vedtok.

Og vi vil slåss for å omgjere Stortingets usosiale trygdevedtak frå 15. mai 2009.

Posted in appell, faglig, pensjon