Erling Folkvord

Arkiv for pensjon-kategorien

Nedslående forsvarsdebatt og hyggelig meningsmåling

1 Comment »

september 10th, 2009 Posted 11:10

Elin Volder Rutle, Torstein Dahle og jeg begynte onsdagen med å invitere til pressefrokost for å legge fram ti av de forslagene Rødt kommer til å fremme på Stortinget denne høsten. Deretter fulgte en nedslående forsvarsdebatt og til slutt en svært hyggelig nyhet.

Pressefrokost

Rødt la onsdag morgen fram ti viktige forslag vi skal stille på Stortinget etter valget. En slik utsortering av ti saker, blir alltid misvisende. At kampen for å bevare uførepensjonen er blant det viktigste, er det likevel ikke særlig tvil om. Uførepensjonsutvalgets innstilling som ingen stortingskandidat fra Ap er villig til å ta avstand fra, er jo det mest usosiale reformforslaget som er blitt lagt fram i Norge etter 1945.

Men vi må ha flere enn ti punkter viss vi skal gi et dekkende bilde av det Rødt kommer til å stå for på Stortinget. La meg bare nevne en sak som ikke ble med blant de ti: Kampen mot sosial dumping! Jeg håper faglige tillitsvalgte vil bruke Rødts kommende stortingsgruppe som medspiller og hjelpe oss med å formulere gode forslag som kan utfordre regjeringa der den i dag svikter i kampen mot sosial dumping.

Avisene på torsdag vil forhåpentligvis fortelle hvordan journalister oppfatta oss. NTB, Dagens Næringsliv, Klassekampen og Bergens Tidende var blant de som møtte opp.

Seinere på dagens var jeg på forsvarsdebatt på Litteraturhuset. Der har Forsvaret nå i noen dager hatt et multimedishow gående. Titelen er «Våre demokratiske krigere». Dette er en offensiv for å vinne folkelig oppslutning om krigføringa i Afghanistan. Jeg syns det beste svaret på dette, kom fra det afghanske parlamentsmedlemmer Malalai Joya. I intervju i Klassekampen onsdag sa hun klart i fra hva hun mener om de «demokratiske krigerne» fra NATO:

«Hvis dere trakk soldatene ut, ville det bli lettere å slåss mot demokratiets fiender. Som det er nå, bidrar dere til å holde en korrupt mafia av fundamentalister, krigsforbrytere og narkobaroner ved makten. […] Dere fører en helt feilslått politikk i landet mitt. Fundamentalistene, krigsherrene og narkobaronene har aldri hatt så stor makt som i dag».

Men dette gjorde ikke inntrykk på forsvarspolitikerne fra de andre partiene. SVs Heikki Holmås var riktig nok enig med Rødt i at Norge ikke bør fortsette krigen i Afghanistan, men han svarte samtidig et klart og tydelig nei da jeg spurte om han kan garantere at SV i Stortinget etter valget vil stemme for Rødts forslag om å hente heim de norske soldatene.

ABC Nyheters referat fra møtet: SV og Rødt krangler om Afghanistan

Da var det hyggeligere å lese om gårsdagens Oslomåling i Aften. Tre av ti Oslo-velgere syns det er viktig at jeg blir valgt inn på Stortinget. Når det videre er 4 % som sier det er svært sannsynlig at de stemmer Rødt og tre prosent som sier det er ganske sannsynlig, betyr det at en plass på Stortingets Oslo-benk er innen rekkevidde. Rødt må ha drøyt 4,1 % av stemmene for å ta det siste mandatet i Oslo. De fem neste dagene blir avgjørende.

VG: Rødt på vippen garantist for rødgrønn regjering

NRK: Vil ikke være dørmatte på Stortinget

Nettavisen: Vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service


Uførepensjonene kan og må reddes!

5 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:45

Tre forslag om kutt i uførepensjonen ligger i regjeringens skrivebordskuff. Kuttforslagene er usosiale og vil få store følger for de mange som rammes.

Redd uførepensjonen!

Et forslag er at uføre skal skatte som arbeidstakere. For en lavtlønt som blir uførepensjonist betyr det et tap på rundt 20 000 i året. Det andre går ut å fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Det betyr tap på 22 000 i året for hvert barn. Dette vil ramme de barnefamiliene i Norge som allerede har dårligst råd. Det tredje forslaget er at uføre skal rammes av levealderjusteringen i folketrygden.

Dersom kuttene går gjennom, er det sliterne i arbeidslivet som straffes. De som er utslitte av tunge jobber i for eksempel helse og omsorg, håndverksfagene eller bygg og anlegg. Noen har vært utsatt for ulykker. Andre har vært kronisk sjuke eller utviklingshemma hele livet.

Altfor mange får helsa si ødelagt fordi tempoet på jobben har blitt farlig høyt. De har har krav på en trygg tilværelse når de ikke kan jobbe lenger. Ingen planlegger å bli ufør, men det kan skje de fleste. Slik arbeidslivet er nå, blir nesten halvparten av alle som jobber – 43 prosent – uføre før de fyller 67 år.

LO gikk mot kuttene på kongressen i mai og mener ytelsene til uføre må ligge på dagens nivå minst. LO-kravene har imidlertid blitt møtt med taushet fra regjeringen. Rødt vil stå sammen med LO for å stoppe alle kuttene i uførepensjonen. Vårt viktigste krav for å støtte en rødgrønn regjering er at de flytter kuttforslagene fra forslagsskuffen over i papirkurven. Med Rødt på vippen kan vi både redde uførepensjonen og holde Frp ute av regjeringskontorene. Det er to ting som vil ha stor betydning
for folk flest de fire neste åra.

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd

Inne med to og på vippen!

1 Comment »

august 20th, 2009 Posted 10:57

På siste meningsmåling fra TV2 går Rødt fram (+0.7) til 2,7 prosent. Det gir stortingsplass til både Torstein Dahle fra Hordaland og meg fra Oslo.

Gruppebilde
Foto: Ingar Haug Steinholt.

Samtidig havner Rødt på vippen, og forhindrer dermed borgerlig regjering. Rødt foretrekker en fortsatt rødgrønn regjering, men vi vil ikke være noen dørmatte for Jens Stoltenberg. Vi skal på Stortinget for å skape flertall for vår egen politikk – uavhengig av de rødgrønne. På ett punkt har vi imidlertid tenkt til å blande oss inn i Soria Moria-forhandlingene og det er punktet som handler om uførepensjon. Vi skal sikre uførepensjonen mot de usosiale kuttforslagene som er foreslått.

Les mer om saken og se tv-innslag med meg hos TV2: Rødt på vippen

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd, video

Ta opp kampen mot den nye minstepensjonsfella!

No Comments »

mai 25th, 2009 Posted 08:46

Min appell på Rødts torgmøte om pensjon på Egertorget laurdag 23. mai.

Eg skal seie lite om korfor Rødt meiner vi ikkje skal godta den nye minstepensjonsfella som Stortinget vedtok 15. mai. Rødt vil heller forsvare den solidariske folketrygda.

Både den folketrygda Norge har hatt i 42 år, og tjenestepensjonane for offentleg tilsette har fleire manglar. Minstepensjonen ER alt for låg. Den urettferdige behandlinga av innvandrarar er eit anna eksempel.

Det ER urimeleg at ein innvandrar som har jobba både 20 og 30 år i Norge, skal få lågare pensjon enn den like gamle norskfødte arbeidskameraten, berre fordi innvandraren hadde ein del av det yrkesaktive livet sitt i heimlandet, før ho eller han kom til Norge.

Det ER også urimeleg at deltidsarbeidarar med mindre enn 40 prosents stilling, i dag er fråtatt retten til tenestepensjon.

Men bortsett frå desse alvorlege manglane, har vi både ei folketrygd og ein statleg og kommunal tenestepensjon som er solidarisk. Dette er heilt ulikt dei kommersielle, private pensjonsordningane du kan kjøpe hos Vital eller Storebrand. Folketrygda er slik innretta at skilnaden på lågtløne og høgtlønte blir litt mindre når du blir pensjonist. Folketrygda reduserer også skilnaden mellom dei som har arbeidd full tid heile livet og dei som har hatt lange periodar med ulønna omsorgsarbeid , deltid eller arbeidsledighet.

Derfor er den 42 år gamle folketrygda verdt å forsvare.

Men 15. mai 2009 vedtok Stortinget å fjerne solidaritetsprinsippet frå folketrygdlova. Stortinget vedtok samtidig ei ny minstepensjonsfelle. Og dette er det dessverre tverrpolitisk enighet om i dagens Storting.

Stortinget er på kollisjonskurs med fagrørsla og gjorde dette vedtaket samtidig som LO-kongressen sa eit rungande NEI til den planlagte undergravinga av uførepensjonen. Den saka skal Stortinget behandle etter valet.

15. mai 2009 vil bli ståande som ein svart dag i norsk velferds- og trygdehistorie.

Heretter skal alderspensjonen din graderast etter kor mange kroner du har betalt inn i trygdeavgift og kor mange år du har vori i arbeid. Storebrands og Vitals kommersielle forsikringsprinsipp skal erstatte det hevdvunne solidaritetsprinsippet i folketrygda. Dette skal slå ut for fullt for alle dei som i dag er under 45 år. Ingen merkar det i dag. Dei vil få merke det når dei når pensjonsalder. Viss stortingsvedtaket ikkje blir omgjort, skal dei møte alderdomen utan ei solidarisk folketrygd.

Regjeringa seglar under falskt flagg når dei marknadsfører dette grunnleggjande bruddet med tidlegare norsk trygdepolitikk.

Eg skal berre nemne eit par eksempel som gjeld mange:

For eit år sia var ein stolt statsminister Stoltenberg i TV-ruta og sa at heretter skal alle som vil det, kunne gå av med tidlegpensjon frå 62 år. Regjeringa åpna ikkje for minste tvil:

«Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape», var garantien, ordrett sitert.

«Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape».

Dette skulle bli ein rett for alle, ikkje berre dei som tidlegare hadde avtalefesta pensjon i tariffavtalen. På TV lova Stoltenberg ei stor forbetring for mange.

Men Stoltenberg ba Stortinget vedta noko heilt anna. Det som no blir kalla ”tidlegpensjon” frå du er 62 år, skal etter siste stortingsvedtaket berre vere for dei som har hatt ei gjennomsnittsinntekt som tilsvarar 338 000 i dagens kroneverdi. Om du er heldig og arbeider i ei bedrift med AFP-ordning, er inntektskravet omtrent 250 000 kroner. Har du hatt lågare årsinntekt enn det, så får du ikkje rett til å gå av når du er 62, same kor utsliten du er. Dette gjeld meir enn ein tredjedel av medlemmane i Fagforbundet, det største forbundet i LO. Dei fleste er kvinner.

Stortingsvedtaka frå 15. mai 2009 er eit opplegg for livsvarig økonomisk straff for dei som har lagt igjen helsa si på jobben. Og straffa er ekstra hard for dei som har hatt lågast løn.

Men det er ikkje nok med dette. Regjering og Storting har laga ei ny minstepensjonsfelle, ein ny mekanisme som skal stenge stadig fleire lågtlønte ute frå retten til tidlegpensjon.

Inntektskravet for å få rett til gå av når du er 62, skal heretter auke automatisk kvar gong minstepensjonen aukar! Denne nye automatikken blir innført samtidig med at minstepensjonen får det nye namnet garantipensjon.

Dette nye trikset som Stortinget vedtok 15. mai, betyr at kvar einaste heving av garantipensjonen skal utestenge nye titusenar av lågtlønna og utslitte slik at dei ikkje får gå av med garantipensjon når dei er 62.

Denne nye minstepensjonsfella er kanskje det råaste uttrykket for den nye trygdepolitikken som det dessverre er enighet om i Stortinget – frå SV til FrP.

Rødt vil inn på Stortinget for å forsvare solidaritetsprinsippa i folketrygda. Rødt vil slåss for å forsvare retten til uførepensjon, slik LO-kongressen vedtok.

Og vi vil slåss for å omgjere Stortingets usosiale trygdevedtak frå 15. mai 2009.

Posted in appell, faglig, pensjon