Erling Folkvord

Arkiv for velferd-kategorien

Når virkeligheta overgår det eventyrlige

No Comments »

februar 25th, 2010 Posted 12:04

Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson var skarp og klar da hun 26. januar slo fast at hennes byrådsavdeling sender e-poster «rutinemessig til journalføring». Byrådsavdelingen «underslår altså ikke e-poster fra innsyn, snarere tvert i mot». Hun forsvarte byråd Sylvi Listhaug (FrP) og satte Aftens lederskribent ettertrykkelig på plass.

Sylvi Listhaug

Dagen etter jeg leste dette, tok jeg en kikk i byrådsavdelingenes postjournal. På denne ene dagen journalførte byrådet 40 gamle dokumenter om det spanske sykehjemmet som aldri ble noe av. Dokumentene var fra årene 2005 til 2009. Ingen hadde blitt journalført tidligere. Blant dokumentene fant jeg sju e-poster fra Oslos spanske advokat Carmen Sanz. To av dem gjaldt brev fra den norske ambassadøren til et medlem av selvstyreregjeringa i Valencia.

Jeg leser ikke byrådets postjournal hver dag, men tok en ny kikk 15. februar. Da journalførte byrådet 20 gamle dokumenter om samme sak. Og det var ikke bare e-post som byråden og hennes kommunaldirektør hadde unndratt fra offentlig innsyn. Ett av dokumentene gjaldt et lunchmøte med den spanske handelsattacheen i oktober 2005.

Vi kan slå fast at virkeligheta langt overgår det eventyrlige. Dernest vet vi nå at kommunaldirektør Månum Andersson ga usanne opplysninger i Aften 26. januar. Hun tok en spansk en, for å si det enkelt.
Byrådets nestleder Sylvi Listhaug har fortsatt mange dokumenter hun ikke har journalført om sykehjemsdrømmen som har kosta Oslos skattytere nær 30 millioner kroner. Er det tilrådelig at ordfører og byrådsleder lar Listhaug og kommunaldirektøren hennes ha ansvaret for opprydding i deres egne mangeårige lovbrudd i denne saka?

På trykk i Aftenposten Aften 24. februar 2010

Posted in bystyret, velferd

Ein fånyttes kamp?

No Comments »

januar 21st, 2010 Posted 04:07

Helse Sør-Øst vil leggje ned Aker sjukehus for å finansiere nye Ahus.

Aker Sykehus

Aker sjukehus ligg like nord for Sinsenkrysset i Oslo. Styremedlem Knut Even Lindsjørn i gigantforetaket Helse Sør-Øst kunngjorde nyleg på Østlandssendinga at det ikkje nytter å hindre nedleggjing: ”En omkamp om opptaksområdene er fånyttes”, sa Lindsjørn.

Det er ikkje første gongen at ein styremedlem i eit regionalt helseforetak, seier det er nyttelaust å forsvare eit lokalsjukehus mot nedleggjing. Denne gongen handlar det om korvidt Aker skal vere framtidas sjukehus for den veksande, fleirkulturelle befolkninga i Groruddalen.

Men det er trist at eit slikt utspel kjem frå ein politikar i eitt av dei stortingspartia som i 2001 røysta i mot å innføre den foretaksmodellen som er årsaka til at sjukehusa no blir styrt nærmast som kommersielle bedrifter. Berre Ap, Høgre og FrP røysta for den såkalla sjukehusreforma den gongen. Styremedlem Lindsjørn er samtidig gruppeleiar for SV i Oslo bystyre, og det er derfor ekstra grunn til å vurdere om han har rett.

Over alt elles i landet er det samsvar mellom kommunegrensane og sjukehusgrensane, eller det såkalla opptaksområdet for sjukehusa. Det er ei bra ordning. Øvre delen av Groruddalen er det første og einaste unntaket.

Foretaksstyret i daverande Helse Øst vedtok i 2004 at dei som bur i bydelane Stovner og Grorud skulle miste retten til å bruke Aker som lokalsjukehus. Dei skulle bli Ahus-pasientar. Ahus er det snart ferdigbygde sjukehuset nord for Oslo. Etter at Helse Øst hadde vorti innlemma i Helse Sør-Øst vedtok foretaksstyret i 2008 at også dei som bur i Alna bydel skal tvangsflyttast ut av Oslo. Viss også dette vedtaket blir gjennomført, må 111 000 Osloinnbyggjarar reise til nabofylket for å få sjukehusbehandling. Det betyr nedleggjing av Aker.

Stortinget har i åtte år kombinert foretaksmodellen med grov underbudsjettering. Regjeringa krev at helseforetaka skal redusere utgiftene som best dei kan.

For Groruddalen sin del er samanhengen enkel: Helse Sør-Øst byggjer nye Ahus så stort at sjukehuset treng fleire pasientar – eller kanskje det no heiter større kundegrunnlag? – for å få økonomien til å gå opp. Dette er årsaka til at Lindsjørn og resten av foretaksstyret vil flytte mellom anna ein femtedel av befolkninga i Oslo over til sjukehuset i nabofylket.

At underbudsjetteringa for Ahus er så stor at årsrekneskapen ikkje vil gå opp lell, er ikkje viktig. Det betyr ingenting at Aker er eitt av dei få sjukehusa som år etter år har klart seg innafor tildelt budsjett. Foretaksstyret bryr seg heller ikkje om at Aker har ei splitter ny infeksjonsavdeling der det same styret nettopp har investert over 120 millionar.

For å finansiere nye Ahus har skiftande helseministrar sia 2003 styrt mot avvikling av Aker. Så lenge det var stille og ingen organisert motstand, rykka dei fram, steg for steg. Helseministrane frå KrF, Høgre og Ap har hatt same mål.

Men 13. oktober 2009 vart situasjonen og styrkeforholdet endra. Den lokale avdeling av Fagforbundet på Aker klarte å få nedleggjingsplanen fram i dagslyset og ut i media. Det starta med ei førsteside i Dagsavisen og ein punktdemonstrasjon utafor sjukehusinngangen dagen etter. Mange andre aviser følgte opp. Etter brei grasrotmobilisering først og fremst i Groruddalen, etter at leiaren i LO Oslo og mange andre engasjerte seg og etter at Rødt fekk saka inn på bystyret sin dagsorden i november, må bystyret 27. januar seie JA eller NEI til nedleggjing av Aker sjukehus.

Det finst saker det ”er fånyttes” å slåst for, viss ein med det meiner at kampen ikkje kan vinnast. Erfaringa viser for eksempel at det ikkje nytter å hindre at bedrifter tar i bruk ny teknologi sjølv om dette betyr færre arbeidsplassar.

Men Aker sjukehus er ikkje ei sak av dette slaget. Det vi slåst mot er ikkje historiske framsteg eller ny teknologi. Dette handlar heilt enkelt om at regjeringa og Stortinget ikkje har tatt ansvaret for å finansiere drifta av eit stort, nytt sjukehus. Styret i Helse Sør-Øst og helseminister Strøm-Erichsen vil leggje ned Aker sjukehus for å finansiere nye Ahus.

Den nye infeksjonsavdelinga på Aker er ikkje mindre innretta på framtida enn tilsvarande avdeling på Ahus. Nye Ahus er litt større enn Aker, men det finst ikkje erfaring som seier at svært store sjukehus er betre for pasientane. Situasjonen er den same når det gjeld den viktige samhandlinga med primærhelsetenesta. Stabil sjukehusdrift over tid og gjensidig kjennskap til kvarandre er viktigast, både mellom sjukehuspersonell og pasientar og mellom helsepersonell i og utafor sjukehus.

Dei dårlege erfaringane med Ahus som bydelsoverlegane i Stovner og Grorud har oppsummert svært konkret, betyr ikkje at Ahus er eit dårleg sjukehus. Det er heller ikkje uvant reiseveg og dårlegare kollektivtrafikk til Ahus enn til Aker som er hovudproblemet.

Det handlar først og fremst om at Aker over mange tiår tilpassa seg til endringane i befolkninga og sjukdomssituasjonen i Groruddalen. Når Aker har bygd opp spisskompetanse på sjukdomsbiletet i den fleirkulturelle befolkninga, er det uklokt å bryte ned dette for at fagfolka på Ahus seinare skal begynne å byggje det opp igjen nedafrå.

To veker før bystyret skal uttale seg, lanserte styreleiar Marthinsen i Helse Sør-Øst lause idear om framtidig rusbehandling og meire psykiatri på Aker. Han veit jo godt at behandlingstilbodet på begge desse felta er for dårleg og at det har vorti dårlegare på grunn av styrevedtak i Helse Sør-Øst.

Vi skal vere klar over at dette i neste nedskjæringsrunde kan bli eit argument for å avvikle psykiatrien på Gaustad og ”frigjere” dette området for annan bruk. Men i dagens situasjon er den uforpliktande høgttenkjinga frå styreleiar Marthinsen først og fremst lokkemat for å få Oslo bystyre til å svikte groruddalsbefolkninga og godta nedleggjing av Aker.

Viss Ap og SV lar seg overbevise av dette, blir det neste år ein tung jobb å forklare groruddalsbefolkninga den store skilnaden på blått og raudgrønt styre i hovudstaden.

På trykk i Klassekampen 21. januar 2010.

Posted in bystyret, velferd

By og land – hand i hand!

1 Comment »

september 23rd, 2009 Posted 12:08

Hver avslått søknad om sykehjemsplass, hver «billigløsning» i barnevernet og hver inndratt stilling i Oslos bydeler, skal bidra til finansiering av «Holmenkollen Fyr».

Holmenkollen

Dette er virkeligheten når flertallet i Oslo bystyre onsdag vedtar 620 nye millioner til Holmenkollen-anlegget. Om det går bra, får vi en ny hoppbakke der det er mulig å hoppe fem meter lenger enn i den gamle. 430 av de nye millionene skal brukes i år. Hadde Oslos 15 bydeler fått et tilsvarende beløp, kunne eldreomsorgen hatt en forsvarlig standard og barnevernet kunne gitt vanskeligstilte barn hjelpen de har rett til.

Byrådet legger fram sitt forslag til Oslo-budsjett for 2010 noen timer før Holmenkollen-bevilgninga vedtas. Budsjettet er ei krigserklæring som særlig fagforeningene i hovedstaden bør ta på alvor. I de velformulerte pressemeldingene som legges ut på kommunens nettsted onsdag formiddag, vil gladnyhetene få god plass. Hverdagen for sliterne i Oslo blir neppe nevnt.

Også i 2010 vil innbyggerne i bydel Søndre Nordstrand komme dårligst ut, om byrådet får det som de vil. Bystyret har i flere år vedtatt lavere budsjettrammer enn det som trengs for å opprettholde kommunal tjenesteyting i bydelen. Disse bystyrevedtakene har skapt et vedvarende nedskjæringspress og har gjort arbeidssituasjonen vanskeligere for ansatte i barnehager, i barnevernet, i fritidstiltak og på sosialkontor. For 2009 er det et gap på over 80 millioner kroner mellom det Søndre Nordstrand trenger for å unngå flere kutt og det bystyret har bevilga. Gamle som trenger omsorg og pleie og barn som har lovbestemt rett til hjelp fra barnevernet, er mest utsatt.

Situasjonen i de fire bydelene i Groruddalen er ikke særlig bedre enn i Søndre Nordstrand. Flere bydeler er i gang med å redusere tjenesteytinga til innbyggerne med tosifra millionbeløp. Andre bydeler sliter også, de skal for enhver pris redusere sine utgifter ned til den budsjettramma som bystyret har vedtatt.

Samtidig blir det færre sykehjemsplasser i byen der Høyre og FrP har styrt eldreomsorgen i drøyt 12 år. Hovedstaden hadde 118 færre sykehjemsplasser i drift i april 2009 enn i begynnelsen av 2007 da Sykehjemsetaten ble oppretta. Da hevda byrådet at de oppretta etaten for å gi byens eldre pleietrengende en bedre omsorg.

Holmenkollen-bevilgninga som vedtas samme dag som byrådet lanserer 2010-budsjettet, viser at byrådet bruker hundretalls millioner når de syns formålet er viktig.

Jeg vil nevne tre forhold som har betydning for alle som vil forsvare seg mot nedskjærings- og privatiseringstiltakene i H/FrP-byrådets Oslo-budsjett for 2010:

1. 2008 ble det verste underskuddsåret hittil for norske kommuner. Samla underskudd var på over 23 milliarder kroner. Dette er resultatet av regjeringas økonomiske politikk. Til sammenlikning var statens samla overskudd i 2008 på ufattelige 507 milliarder kroner.

2. Oslo er isolert sett i en annen situasjon. Kommunen har hatt store overskudd hvert av de siste åra.

3. Verken det borgerlige flertallet i Oslo bystyre eller finansminister Kristin Halvorsen vil i 2010 vike fra den økonomiske kursen de nå har fulgt i flere år, viss de ikke blir utsatt for hardt og vedvarende press nedenfra.

Forsvarsaksjoner mot foreslåtte kutt i Oslo har derfor større muligheter til å lykkes dersom de blir kopla sammen med krav om at den rødgrønne regjeringa må ta ansvar og fjerne de enorme underskuddene som kommunene ble påført i 2008.

Fagorganiserte og andre bør følge den gamle parolen om at by og land må reise seg og stå sammen.

Posted in bystyret, velferd

Sylvi Listhaug bør vurdere sin stilling

5 Comments »

september 14th, 2009 Posted 11:22

Altea-skandalen ruller videre. Eldrebyråd Sylvi Listhaug (FrP) bør vurdere sin stilling – før andre gjør det for henne.

Sylvi Listahug
MÅ GÅ? FrP-byråd Sylvi Listhaug viser ingen vilje til å rydde opp i skandalen som har kosta Oslos skattebetalere over 23 millioner kroner.

VG offentliggjør i dag (side 14) nye opplysninger om at Oslo kommune betalte ut nær en halv million kroner til en «byggeleder» mens han konkurrerte om å vinne Oslo kommunes anbudskonkurranse om prosjekt- og byggeledelse på det som skulle blitt et kommunalt sykehjem i den spanske småbyen Altea.
Utbetalingene foregikk fra desember 2005 til kontrakten ble tildelt 27. mars 2006. Sylvi Listhaug overtok som byråd 18. Januar 2006. Og pengestrømmene fortsatte etterpå. Til sammen fikk Magnus Dahlberg og hans medarbeidere utbetalt 5,7 millioner kroner for «byggeledelse» uten at et spadetak ble tatt eller en spiker ble slått inn.

De nye opplysningene som VG legger fram i dag viser klare brudd på kommunens regler om hvordan anskaffelser skal foregå. Når Magnus Dahlberg i tillegg ble påspandert flyreise for to fra Spania til Oslo og opphold på Continental, et av Oslos dyreste hoteller, framstår dette som helt uakseptabelt.

Rødts egne undersøkelser i Spania viser at den heldige byggelederens spanske selskap, først ble lovlig registrert i foretaksregisteret to måneder etter at han hadde fått kontrakten tildelt.

Altea
TOMTA I ALTEA: Slik ser det ut på tomta der det skulle stått et sykehjem Oslos skattebetalere har betalt over 23 millioner kroner for.

Byråd Listhaug feilinformerte bystyret da hun 10. juni i år opplyste at selskapet var opprettet før de fikk kontrakten. Hun skrev at «Disse to hadde etablert et eget selskap under navnet Axla SL og vant anbudskonkurransen om prosjekt- og byggeledelsen». Selskapets navn da det omsider ble registrert, var ARTFUL XL APARTMENT CONSULTING SL. Det er nå under konkursbehandling.

I stedet for å rydde opp i uregelmessigheter som allerede var i gang da Sylvi Listhaug 18. januar 2006 rykket opp og overtok byrådsvervet etter partifelle Margaret Eckbo, har hun gjort sitt beste for å dekke over det som får et stadig klarere preg av økonomisk kriminalitet.

Dette kommer i tillegg til at byråd Listhaug har brukt opp alle de 19 millionene Oslo fikk i oppstarttilskudd for å bygge sykehjem i Spania, uten at noe er blitt bygd. Staten har derfor krevd pengene betalt tilbake.

Dette er så alvorlige forsømmelser at byråd Listhaug nå bør vurdere sin egen stilling. Hun bør gi bystyret og byens befolkning klar beskjed om hun mener hun fortsatt er egnet til å sitte med det øverste politiske ansvar for å lede Oslos eldreomsorg.

Les mer om sykehjemsskandalen:

NRK Østlandssendingen: - Dette bør bli en kriminalsak

Østkantavisa: En advarsel til Oslos innbyggere

Nettavisen: - Galskap å bare gå videre

Nettavisen: - Trist at vi ikke har fått det til

TV2 Nyhetene: Skylder på korrupsjon

TV2 Nyhetene: Krever åpen høring om Spania-sykehjem

Dagsavisen - Illojalt av Folkvord

TV2 Nyhetene: Mener Oslo-politikere ville smøre spanske kolleger

TV2 Nyhetene: Anklager Oslo kommune etter sykehjem-skandale

VG Nett: Oslo kommune lurt i Spania


Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Fattigmannsvalg

2 Comments »

september 12th, 2009 Posted 11:34

En fersk forskningsrapport fra Fafo fortalte nylig at antallet fattige øker i Oslo og at fattigdommen er ulikt fordelt i byen. Det siste er gammelt nytt. De fleste fattige bor på Østkanten, i Groruddalen og i de sørøstlige ytre bydelene. Men det første gir grunn til å huske på at valget søndag og mandag er et valg om fattigfolks kår de neste fire åra.

Fattigmannsvalg

Finansminister Kristin Halvorsen har nå rett før valget bedt om unnskyldning for at det ikke ble noe av hennes egne og andre SV-politikeres løfter i 2005 om å utrydde fattigdommen. En unnskyldning er ikke til mye hjelp, men det er i alle fall ryddigere enn å bare late som om alt der vel og bra.

Jeg mener at det som trengs, er gjennomføring av enkle tiltak. Hvis Rødt kommer inn på Stortinget vil vi i løpet av høsten fremme flere forslag som, hvis de blir vedtatt, vil gjøre fattigdommen litt mindre plagsom for mange. Her følger noen av de viktigste.

Rødt vil fjerne foreldrebetalinga for Skolefritidsordninga. Dette vil føre til at barn kan være på SFO selv om foreldrene er så fattige at de ikke har råd til å la dem være der nå. I tillegg til å være et tiltak mot fattigdom vil dette være et viktig integreringstiltak.

Rødt vil heve sosialhjelpssatsene over hele landet til det som kalles SIFO-nivå. SIFO er Statens institutt for forbruksforskning. De har beregna hva som er en nøktern levestandard og har foreslått hvordan sosialhjelpssatsene bør være for enslige, for ektepar/samboende og for husstander med barn i ulike aldre. Rødts forslag er at staten skal dekke kommunenes merutgifter ved denne hevinga av sosialhjelpsatsene fra og med januar 2010. For en enslig Oslo som ikke har barn, betyr dette ca. 1700 kroner mer i måneden.

Rødt vil avvise forslagene fra Uførepensjonsutvalget om flere kutt i uførepensjonen. Disse kuttforslagene er usosiale og vil ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke kan jobbe lenger. Dersom kuttene går igjennom vil det bety at mange som allerede har dårlig råd vil bli enda fattigere. Slikt kan vi ikke godta i dagens Norge.

Å heve sosialhjelpssatsene, samt å avvise de foreslåtte kuttene i uførepensjonen, har full støtte fra Landsorganisasjonen. Likevel har forslagene hittil ikke blitt fremmet i Stortinget. Rødt vil sørge for at forslagene blir reist og så håper vi fagbevegelsen og andre vil mobilisere for at disse enkle fattigdomstiltakene skal bli vedtatt. Sjøl om fattigfolk blir utelatt fra mange sider ved det norske samfunnet er det heldigvis sånn at alle over atten år har stemmerett. Folk som sliter med økonomien får sjansen søndag og mandag til å vise at det også finnes andre typer makt enn pengemakt.

Østkantavisa: - Fattigfolk blir misbrukt i valgkampen

Dagbladet: Ber de fattige om unnskyldning


Posted in valg, velferd

Nedslående forsvarsdebatt og hyggelig meningsmåling

1 Comment »

september 10th, 2009 Posted 11:10

Elin Volder Rutle, Torstein Dahle og jeg begynte onsdagen med å invitere til pressefrokost for å legge fram ti av de forslagene Rødt kommer til å fremme på Stortinget denne høsten. Deretter fulgte en nedslående forsvarsdebatt og til slutt en svært hyggelig nyhet.

Pressefrokost

Rødt la onsdag morgen fram ti viktige forslag vi skal stille på Stortinget etter valget. En slik utsortering av ti saker, blir alltid misvisende. At kampen for å bevare uførepensjonen er blant det viktigste, er det likevel ikke særlig tvil om. Uførepensjonsutvalgets innstilling som ingen stortingskandidat fra Ap er villig til å ta avstand fra, er jo det mest usosiale reformforslaget som er blitt lagt fram i Norge etter 1945.

Men vi må ha flere enn ti punkter viss vi skal gi et dekkende bilde av det Rødt kommer til å stå for på Stortinget. La meg bare nevne en sak som ikke ble med blant de ti: Kampen mot sosial dumping! Jeg håper faglige tillitsvalgte vil bruke Rødts kommende stortingsgruppe som medspiller og hjelpe oss med å formulere gode forslag som kan utfordre regjeringa der den i dag svikter i kampen mot sosial dumping.

Avisene på torsdag vil forhåpentligvis fortelle hvordan journalister oppfatta oss. NTB, Dagens Næringsliv, Klassekampen og Bergens Tidende var blant de som møtte opp.

Seinere på dagens var jeg på forsvarsdebatt på Litteraturhuset. Der har Forsvaret nå i noen dager hatt et multimedishow gående. Titelen er «Våre demokratiske krigere». Dette er en offensiv for å vinne folkelig oppslutning om krigføringa i Afghanistan. Jeg syns det beste svaret på dette, kom fra det afghanske parlamentsmedlemmer Malalai Joya. I intervju i Klassekampen onsdag sa hun klart i fra hva hun mener om de «demokratiske krigerne» fra NATO:

«Hvis dere trakk soldatene ut, ville det bli lettere å slåss mot demokratiets fiender. Som det er nå, bidrar dere til å holde en korrupt mafia av fundamentalister, krigsforbrytere og narkobaroner ved makten. […] Dere fører en helt feilslått politikk i landet mitt. Fundamentalistene, krigsherrene og narkobaronene har aldri hatt så stor makt som i dag».

Men dette gjorde ikke inntrykk på forsvarspolitikerne fra de andre partiene. SVs Heikki Holmås var riktig nok enig med Rødt i at Norge ikke bør fortsette krigen i Afghanistan, men han svarte samtidig et klart og tydelig nei da jeg spurte om han kan garantere at SV i Stortinget etter valget vil stemme for Rødts forslag om å hente heim de norske soldatene.

ABC Nyheters referat fra møtet: SV og Rødt krangler om Afghanistan

Da var det hyggeligere å lese om gårsdagens Oslomåling i Aften. Tre av ti Oslo-velgere syns det er viktig at jeg blir valgt inn på Stortinget. Når det videre er 4 % som sier det er svært sannsynlig at de stemmer Rødt og tre prosent som sier det er ganske sannsynlig, betyr det at en plass på Stortingets Oslo-benk er innen rekkevidde. Rødt må ha drøyt 4,1 % av stemmene for å ta det siste mandatet i Oslo. De fem neste dagene blir avgjørende.

VG: Rødt på vippen garantist for rødgrønn regjering

NRK: Vil ikke være dørmatte på Stortinget

Nettavisen: Vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service


Uførepensjonene kan og må reddes!

5 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:45

Tre forslag om kutt i uførepensjonen ligger i regjeringens skrivebordskuff. Kuttforslagene er usosiale og vil få store følger for de mange som rammes.

Redd uførepensjonen!

Et forslag er at uføre skal skatte som arbeidstakere. For en lavtlønt som blir uførepensjonist betyr det et tap på rundt 20 000 i året. Det andre går ut å fjerne det behovsprøvde barnetillegget. Det betyr tap på 22 000 i året for hvert barn. Dette vil ramme de barnefamiliene i Norge som allerede har dårligst råd. Det tredje forslaget er at uføre skal rammes av levealderjusteringen i folketrygden.

Dersom kuttene går gjennom, er det sliterne i arbeidslivet som straffes. De som er utslitte av tunge jobber i for eksempel helse og omsorg, håndverksfagene eller bygg og anlegg. Noen har vært utsatt for ulykker. Andre har vært kronisk sjuke eller utviklingshemma hele livet.

Altfor mange får helsa si ødelagt fordi tempoet på jobben har blitt farlig høyt. De har har krav på en trygg tilværelse når de ikke kan jobbe lenger. Ingen planlegger å bli ufør, men det kan skje de fleste. Slik arbeidslivet er nå, blir nesten halvparten av alle som jobber – 43 prosent – uføre før de fyller 67 år.

LO gikk mot kuttene på kongressen i mai og mener ytelsene til uføre må ligge på dagens nivå minst. LO-kravene har imidlertid blitt møtt med taushet fra regjeringen. Rødt vil stå sammen med LO for å stoppe alle kuttene i uførepensjonen. Vårt viktigste krav for å støtte en rødgrønn regjering er at de flytter kuttforslagene fra forslagsskuffen over i papirkurven. Med Rødt på vippen kan vi både redde uførepensjonen og holde Frp ute av regjeringskontorene. Det er to ting som vil ha stor betydning
for folk flest de fire neste åra.

Posted in faglig, pensjon, valg, velferd

Skal ikke rettsstatens prinsipper gjelde for asylsøkere? Hva mener SV og SP?

2 Comments »

september 8th, 2009 Posted 11:01

Vi reagerer sterkt på at statssekretær Libe Rieber-Mohn støtter forslaget fra Aps Jan Bøhler og Rune Gerhardsen om å internere asylsøkere som ikke kan identifisere seg. Det er urimelig å forutsette at mennesker som er forfulgt i sitt hjemland eller flykter fra krig, reiser av gårde med alle papirer i skjønn orden. Hvorfor skal vi vente at de møter norsk politi tillitsfullt og bretter ut all informasjon om seg selv, når de fra hjemlandet sitt er vant til at politi betyr fengsel og tortur?

Asylsøkere

Heller ikke vi har noen sans for organiserte kriminelle som kommer til Norge og later som om de er asylsøkere. De ødelegger for alle andre. Men her må vi holde hodet kaldt og huske på hva mange asylsøkere faktisk flykter fra. Vi godtar ikke at Norge skal kaste grunnleggende rettsprinsipper over bord fordi noen kriminelle har misbrukt asylordningen. Rettsstatens prinsipper må gjelde. Interneringsleire for identitetsløse asylsøkere minner om samfunn som vi helst ikke vil bli sammenlignet med.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn sier at Gerhardsen og Bøhler har støtte for sitt forslag i regjeringen. Det vil hun neppe si uten å ha klarert det. Derfor må vi spørre: Er det virkelig sant at SV og SP i regjeringen har godkjent dette?

Torstein Dahle og Erling Folkvord,
stortingskandidater for Rødt

Posted in antirasisme, valg, velferd

Sludder fra Sylvi Listhaug!

No Comments »

september 7th, 2009 Posted 11:52

Søndag kveld tok eldrebyråd Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet bladet fra munnen og kommenterte for første gang sykehjemsskandalen som har kosta Oslos skattebetalere 23 millioner kroner. Til TV2-nyhetene sier Listhaug at grunnen til at kommunen nå sitter igjen med en tomt uten byggetillatelse er et korrupsjonsforsøk fra direktøren i Covalencia SL, Vicente Viñoles, i november 2008. Listhaug har tidligere ikke villet kommentere saken. Hun har også unnlatt å svare på spørsmål fra Rødt i bystyrets spørretime. Men hennes uttalelser i går er ikke annet enn sludder og bortforklaringer.

Erling Folkvord

Korrupsjonsforslaget Oslo kommune ble utsatt for 27. november 2008 er svært alvorlig. Men det forklarer slett ikke hvorfor eller hvordan 19 øremerka tilskuddsmillioner fra Husbanken ble brukt til alt mulig annet enn å bygge sykehjem. De var jo brukt opp lenge før korrupsjonsforsøket i fjor.

At Oslo kommune utbetalte 5,7 millioner kroner til et byggelederfirma, uten å ha byggetillatelse og før entrepenør var engasjert, er byråd Sylvi Listhaugs ansvar. Korrupsjonsforsøket halvannet år seinere kan ikke forklare dette. Hvorfor kan ikke Listhaug svare på hvorfor FrP-styrte Oslo har utbetalt mange millioner til et byggelederfirma som ikke har bygget noe som helst, og som brukte et firmanavn som ikke en gang finnes i spansk foretaksregister?

Både disse utbetalingene, samt det urimelig høye meglerhonoraret som ble utbetalt to ganger, foregikk lenge før korrupsjonsforsøket Listhaug nå gjemmer seg bak. Heller ikke FrP-politikeres mange turer til Spania, eller oppvartinga av spanske høyrepolitikere for titusenvis av kroner i mars 2006 kan forklares
med korrupsjonsforsøket i 2008. Alt det gale skjedde jo flere år før forespørselen om svarte penger kom på bordet.

Det er bra at Oslo kommune har anmeldt forsøket på korrupsjon. Men nå må Sylvi Listhaug som ansvarlig byråd vise vilje til å rydde opp i de andre forholdene også. Oslos innbyggere har krav på å få vite hvordan mer enn 23 millioner kroner har blitt sølt bort og hva pengene har blitt brukt til. Listhaug bør ikke slippe unna med forsøket på å skjule sannheten om kommunens katastrofale pengebruk til etter valget 14. september.

TV2 Nyhetene: Skylder på korrupsjon

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd

Høyres fantasifulle Fredriksen forsvarer FrPs Sylvi Listhaug

No Comments »

september 2nd, 2009 Posted 10:04

Jeg syns det er oppmuntrende at flere av Oslo-redaksjonene nå retter søkelyset mot de mer enn 23 kommunale eldreomsorgsmillionene som FrPs eldrebyråd Sylvi Listhaug har brukt opp i Spania uten å få annet tilbake enn en ubebygd landbrukseiendom på drøyt 11 dekar. Men Høyres gruppeleder i bystyret, Bård Folke Fredriksen, liker visst ikke denne oppmerksomheten rundt H/FrP-byrådets bruk av skattepenger. Han liker heller ikke at Rødt prøver å finne ut hva som har foregått før og etter at Oslo kommune kjøpte denne spanske eiendommen.

Bård Folke Fredriksen

Til Dagsavisen sier Bård Folke Fredriksen i dag følgende:

«Jeg reagerer sterkt på at Folkvord, som bystyrerepresentant i Oslo, reiser ned til Spania og har samtaler og møter med personer som nå er meldt til spansk politi for forsøk på korrupsjon. Det er illojalt overfor Oslo kommune, og det viser også Folkvords mistillit til spanske myndigheter, som nå etterforsker saken. Jeg frykter at Folkvord skal klare å kludre til hele etterforskningsprosessen som nå er i gang, sier leder for Høyres bystyregruppe Bård Folke Fredriksen til Dagsavisen. (…) På Folkvords blogg kommer det fram at han skal ha møter med personer som har vært involvert i korrupsjonsforsøket som vi har anmeldt, sier Fredriksen».

Jeg tror dette først og fremst betyr at den frustrerte Fredriksen er blitt så fantasifull at han ikke klarer å lese. For det jeg skrev på bloggen før jeg reiste, var:

«Jeg har avtale om å møte ordføreren i Altea. Jeg vil også møte personer som kjenner eiendomsbransjen i Altea-området og andre på spansk side med førstehånds kjennskap til Oslo kommunes sykehjemsprosjekt. Mandag ettermiddag skal jeg orientere om sykehjemsskandalen og byråd Listhaugs rolle i denne, på et åpent møte for nordmenn i Altea-området. Titt gjerne innom bloggen igjen for å følge saken videre».

Utsagnet fra Høyres gruppeleder Bård Folke Fredriksen må bety at Oslo kommune har anmeldt ordfører Andres Ripoll og vararordfører Veronica Lopez i Altea til den spanske påtalemyndigheten.

Viss Fredriksen snakker sant, har han med dette bragt fram helt nye opplysninger. Verken byråd Listhaug eller byråd Agerbak-Jensen har tidligere sagt at Oslo kommune har anmeldt ordfører og varaordfører til den spanske påtalemyndigheten.

Det skal bli spennende å se om byrådene Listhaug og Agerbak-Jensen virkelig har anmeldt ordføreren i Altea, eller om påstandene i Dagsavisen i dag bare er et utslag av at Fredriksens frustrasjoner helt har tatt overhånd.

Dagsavisen: - Illojalt av Folkvord

TV2 Nyhetene: Mener Oslo-politikere ville smøre spanske kolleger

Posted in bystyret, faglig, valg, velferd